***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

خانم ساره السادات هاشمی فشارکی

تاثیر رقم و شرایط اقلیمی بر خسارت کرم گلوگاه انار در استان اصفهان
عنوان دوره: بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نویسندگان
چکیده
استان اصفهان با حدود 8000 هکتار انارکاری، از نظر سطح زیر کشت سومین استان پس از استانهای فارس و مرکزی است. مهمترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار در مناطق انار خیز کشور ، کرم گلوگاه انار، Apomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptera, Pyralidae)، می‌باشد. از رایج‌ترین ارقام انار که در استان اصفهان کشت می‌گردند می‌توان به ارقام نادری، ملس دانه‌قرمز، پوست‌سفید شیرین، شیرین شهوار، آمنه خاتونی، زاغ شیرین، پوست‌قرمز ترش، راوندی، پوست‌قرمز شیرین (یزدی) و پوست‌قرمز نجف‌آبادی اشاره داشت. به‌منظور تعیین ارقام متحمل درختان انار به خسارت کرم گلوگاه در استان اصفهان، طی سال 89 میزان خسارت ناشی از کر م گلوگاه در سه رقم انار ملس دانه‌قرمز، پوست‌سفید شیرین و پوست‌قرمز ترش در پنج منطقه از استان اصفهان (نطنز، کوهپایه، شهرضا، روران و نجف‌آباد) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از هر منطقه یک باغ با شرایط یکسان و درختان هم سن در سطحی معادل 5 هکتار تعیین و از هر رقم به صورت تصادفی 60 اصله درخت انتخاب و نسبت به شمارش تعداد انار سالم و آلوده هر درخت در پایان فصل و قبل از برداشت اقدام گردید. تفاوت در درصد خسارت بین تیمارها توسط تجزیه انحراف لجستیکی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که درصد خسارت ناشی از کرم گلوگاه تحت تاثیر رقم و منطقه قرار می‌گیرد. بطوری‌که میانگین درصد خسارت میوه‌ها در رقم پوست‌قرمز ترش (83/9) بطور معنی‌داری بیشتر از ارقام ملس دانه‌قرمز (20/5) و پوست‌سفید شیرین (28/5) بود. هم‌چنین براساس درصد خسارت میوه‌ها، شهرستان‌ها در جهار گروه الف (نطنز با میانگین 34/9 درصد خسارت)، ب (روران با میانگین 59/7 درصد خسارت)، ج (شهرضا با میانگین 27/6 درصد خسارت) و د (کوهپایه و نجف‌آباد بترتیب با میانگین 56/5 و 44/5 درصد خسارت) قرار گرفتند که همگی باهم تفاوت معنی‌داری نشان دادند. به‌علاوه، اثر متقابل رقم و منطقه بر روی درصد خسارت میوه‌ها معنی‌دار شد
کلیدواژه ها

http://ippc.areeo.ac.ir/article_889.html
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۱۶