***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشارکیون ******************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

جمعه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۱۶ ق.ظ

شهرداری تهران 

ماموریت وشرح وظایف


مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران | Tehran Urban Planning & Research Centerادغام نهاد مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بـه منظور ارتقـای بهره وری، رفـع تداخل های ساختاری و روشی، پیش بینی سازوکارهای مناسب برای طراحی راهبردها و تعمیق نظارت بر اجرای طـرح جامع شهر تهران، در آبان ۱۳۸۹ شهردار محتـرم تهران دستورالعمل اجرایی ادغام نهاد مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را طـی مصوبـه شمـاره ۴۲۲۳۴/۲۰۰/۸۹ شورایعـالی شهرسازی و معماری اعـلام کرد. بنابـر این وظـایف نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه شهری از مهر ماه ۱۳۸۹به شهرداری تهران واگذار شد.

ساختمان اصلی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

http://rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=609#lt-2066345-

منشور علمی شهرداری تهران

با استعانت از خداوند متعال و در پیروی از چشم انداز و سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از رهنمود های مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی کشور و همچنین تسهیل تحقق چشم انداز مصوب شهر تهران شهرداری افتخار دارد خود را به سیاست ها و راهبردهای علمی ـ پژوهشی ذیل که به عنوان «منشورعلمی شهرداری تهران» قلمداد می گردد متعهد نماید:

  1. ایجاد ساز و کارهای لازم جهت بهرهمندی مستمر و نهادمند از «خرد جمعی» شهروندان به ویژه در عرصه ابتکارات و نوآوری‌ها؛
  2. مبتنی ساختن کلیه فعالیتهای خود به دستاوردهای علمی و پژوهشی و کاربست فناوریهای نوین با «رویکرد جهادی علمی در حوزه مدیریت شهری» و نظارت دائمی در این رابطه؛
  3. بهـره بـردن از نـظـام مدیریت دانش بهعنوان یک نهاد (یا سازمان) دانایی محور در جهت تحقق هدف آرمانی دستیابی به «رتبه اول علمی در منطقه»؛
  4. ایجاد فرهنگ و انگیزه لازم برای کاربست مدلهای علمی معتبر و پرهیز از اقدامات سلیقهای و سطحینگری با هدف طراحی وکاربست مدل توسعه پایدار شهری؛
  5. اولویت دادن به مطالعات و پژوهشهای کاربردی و مسأله محور که بهبود مستمر کیفیت زندگی شهر تهران را در پی داشته باشد؛
  6. تقویت و گسترش کمی وکیفی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی در حوزه مدیریت شهری و تامین امکانات و اعتبارات مورد نیاز؛
  7. برقراری ارتباط و تعامل گسترده با اندیشمندان، مجامع علمی، دانشگاهها و مؤسسات معتبر مطالعاتی داخلی و خارجی و حداکثر استفاده از قابلیت ها و دستاوردهای آنها با نشست ها، همایش ها، جشنواره ها و... و تجلیل و قدردانی از زحمات و خدمات آنان؛
  8. آموزش دائمی و ارتقاء مستمر دست اندرکاران فعالیتها در حوزه مدیریت شهری به منظور انجام موفق فعالیتهای علمی و کاربست مناسب دستاوردهای پژوهشی و ارائه خدمات برتر شهری؛
  9. مستندسازی تجارب مؤفق حوزه مدیریت شهری در کلیه سطوح سازمانی شهرداری تهران و تبادل و قابل دسترس نمودن آن برای همه دستاندرکاران و علاقهمندان؛
  10. ایجـاد و تـوسعه پـایگاههای اطلاعـاتی مـورد نیاز (بانکهای اطلاعاتی و مراکز دادهپردازی و...)، به خصوص پایگاههای اطلاعاتی هوشمند به منظور تأمین اطلاعات و خدمات علمی مـورد نیاز محققین و مـراکز مطالعاتی و پـژوهشی در جهت ارتقـاء علوم و فنـون مدیریت شهری و تعامل با شهروندان  و ارائه خدمات کارآمد به آنها.  

در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های کلان نظام در حوزه مدیریت شهری و تبصره ۲۰ بودجه مصوب سال ۱۳۸۸ شهرداری تهران و بهره گیری از ظرفیت های فنی و کارشناسی موجود در سطوح سازمانی، ملی و بین المللی به منظور تدوین سیاست ها،  طرح ها و برنامه های بهبود عمران، مدیریت و خدمات شهری به ویژه شهر تهران، نظام نامه پژوهشی شهرداری تهران تصویب و در تاریخ مهر ۱۳۸۹ با انجام اصلاحاتی به امضای شهردار محترم شهر تهران رسید و ابلاغ گردید.
نظام نامه پژوهشی، سیستمی است فراگیر که در بطن ساختار سازمانی شهرداری تهران شکل گرفته و با روش های نظام مند به هدایت، مدیریت در اجرای طرح های پژوهشی براساس حدود اختیارات و مسئولیت سازمان های ذیربط اقدام می نماید.  

    فلسفه وجودی و چشم انداز نظام پژوهشی

 ایجاد مجموعه ای منسجم، هدفمند، جامع و نظام یافته مدیریت معطوف به راهبردها، سیاست ها، برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و نیز اجرای پژوهش ها جهت بهبود اثربخشی و کارایی تصمیمات حوزه ماموریتی سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی در امور عمران و مدیریت شهری به ویژه برای شهر تهران می‌باشد.
در جهت تحقق چشم انداز شهر تهران به عنوان شهری دانش پایه و هوشمند، نظام پژوهشی شهرداری در افق چشم انداز،  سیستمی است نظام مند، پویا، اثر بخش، یکپارچه، هدفمند، کارا، اطمینان بخش و تعاملات فعال و موثر با عناصر محیطی و ذینفعان خود در امور عمران و مدیریت شهری، به ویژه برای شهر تهران می‌باشد.

    مأموریت نظام پژوهشی

سیاست گـذاری، راهبری و مـدیریت فعـالیتهای مطالعاتی و پژوهشی بـر اساس استراتژیها، سیاستها، بـرنامه هـا و نیـازمندیهای شهرداری و عنـاصر محیطی کشور با توسعه و بکارگیری ظرفیت های سازمانی، ملی و فراملی.

    شرح مأموریت

  راهبری مطالعات و پژوهش ها در شهرداری

    مدیریت مطالعات و پژوهش ها از جمله سیاستگذار ی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل و فراهم آوری الزامات مرتبط جهت پشتیبانی از مطالعات و پژوهش ها در امور عمران و مدیریت شهری

    انجام مطالعات وپژوهش‌های مبتنی بر شناخت و تجزیه و تحلیل دستاوردهای علمی ـ کاربردی، تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز امور مدیریت شهری و تهیه و تدوین گزارشهای آماری جهت ارائه راهبردها، سیاستهای اجرایی و طرح های مناسب

    توسعه و بکارگیری همه جانبه منابع و ظرفیت های علمی و پژوهشی موجود و در دسترس شهرداری، مراکز دانشگاهی و پژوهشی داخلی و خارجی جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی شهرداری و سازمانها و مراکز تابعه

    ارکان نظام پژوهش

نظام پژوهشی شهرداری در دو حوزه مدیریتی و اجرایی طراحی شده است.

    وظایف اساسی حوزه مدیریتی شامل شورا و کمیسیون بوده و در مرکز مطالعات قرار دارد، بطور عمده مرتبط با سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و مدیریت در پژوهش‌ها از جمله، تعیین جهت‌گیری‌های پژوهشی، تعیین و پیگیری جذب بودجه‌های پژوهشی، پیگیری مدیریت اجرایی پژوهش‌ها همچـون سازمـاندهی، بـرنـامه‌ریزی و به کـارگیری ظـرفیت‌های پـژوهشی در مـراکز دانشگاهی و پژوهشی و نظـارت و ارزیابی پیاده سازی نتایج خروجی‌های پژوهشی در محیط‌های کاربردی می‌باشد.

    حوزه اجرایی شامل مرکز مطالعات، مراکز دانشگاهی و پژوهشی، شرکت‌ها و پژوهشگران بوده که به عنوان مجریان طرح‌های پژوهشی با هدایت و رهبری حـوزه مدیریتی بـه شناسایی، تعریف و اجـرای طرح‌ها با تعامل نزدیک و مشارکت حوزه‌های مأموریتی شهرداری اقدام می‌نمایند. الزامات اطلاع‌رسانی و پیاده‌سازی نتایج حاصل از طرح‌های پژوهشی از طـریق تعـامل مـؤثر مجریان باحوزه مـأموریتی شهرداری پیگیری و اجرا می‌گردد.

شـورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی پـژوهش، اولیـن حـوزه مـدیریتی پیش بینی شده در نظـام نـامه پـژوهشی است که بـه صورت  کـلی درراستای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و مدیریت بخش پژوهش درمجموعه شهرداری تهران ایجاد گردیده است.

اعضای شورا

۱- رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران (رئیس شورا)؛
۲- قائم مقام رئیس مرکز مطالعات؛
۳- معاون شهرسازی و معماری شهرداری؛
۴- نماینده شورای اسلامی شهر تهران؛
۵- دو نفر از معاونین شهردار با انتخاب شهردار؛
۶- دو نفر صاحب نظر با انتخاب رئیس شورا.

وظایف شورا

۱- بررسی و تصویب اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌های پژوهشی؛
۲- بررسی و تصویب برنامه‌های پژوهشی میان مدت و سالیانه بر اساس اسناد بالادستی مصوب در شهرداری شامل طرح جامع شهر تهران،
۳- برنامه پنج ساله شهرداری و منشور علمی شهرداری؛
۴- بررسی و تهیه بودجه پژوهشی سالانه و سهم اعتبارات پژوهشی برای همه سنوات و تخصیص بودجه پژوهشی مصوب سال، معاونت‌ها/سازمان ها و مراکز تابعه، با توجه به برنامه‌های پژوهشی؛
۵- تصویب اولویت‌ها و عناوین پروژه‌های پژوهشی در جهت رعایت یکپارچگی و جلوگیری از اقدامات موازی اتلاف منابع؛
۶- گزارش‌گیری دوره‌ای و نظارت بر انجام برنامه‌های پژوهشی مصوب؛
۷- پیگیری، نظارت و تجزیه و تحلیل اجرای نتایج (کاربست) مطالعات و پژوهش‌های انجام شده؛
۸- اظهار نظر راجع به انطباق جهت گیری ها و فعالیت‌های کمیسیون با اهداف، استراتژی‌ها و سیاست‌های پژوهشی.http://rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=609#lt-2066691---موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۶/۲۳