***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

 استاد مشاور فشارکی

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


شماره بازیابی : ۵۱-۱۱۰۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۸۴-۴۴۷۵۱‬
‏پدیدآور : فزون‌خواه، شهلا
‏عنوان و نام پدیدآور : بررسی میزان استفاده از اطلاعات کدگذاری شده بیماری‌ها در پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر شهلا فزون‌خواه ؛ استاد راهنما حاجوی ؛ استاد مشاور فشارکی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۷۸
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۲ ورق:جدول، نمودار، پرسشنامه
‏یادداشت : چکیده : فارسی - انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۳۶ - ۱۴۴
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : آموزش مدارک پزشکی‬
‏شناسه افزوده : حاجوی، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : فشارکی، استاد مشاور
‏توصیفگر : دانشکده‌های علوم پزشکی 
پ‍رون‍ده‌ ه‍ا 
ماشینی شدن 
اطلاع‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ 
رم‍ز گ‍ذاری‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
‏چکیده : ‏‫هدف این پژوهش بررسی میزان استفاده از اطلاعات کدگذاری شده بیماریها در پژوهش طی سالهای ۱۳۷۸ بوده و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. از آنجاییکه استفاده اعضاء هیئت گروه پزشکی از خدمات واحد کدگذاری مطمئنا در امر تحقیقات این قشر مثمر ثمر است، لذا از این طریق به بررسی میزان استفاده اعضاء هیئت علمی از اطلاعات کدگذاری شده بیماریها پرداخته شده تا از نقطه نظرات آنان در خصوص نقاط ضعف واحد کدگذاری و پیشنهادات آگاهی یابند. جامعه آماری مورد پژوهش ۱۴۸ نفر از اعضاء هئیت علمی گروه پزشکی را در برداشته نو از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که : - تحقیقات اکثریت افراد مورد پژوهش با بیمارستان ارتباط دارد و از دو واحد کد گذاری و کتابخانه بیمارستان برای بدست آوردن اطلاعات استفاده نموده اند. میزان آگاهی افراد جامعه پژوهش از کدگذاری بیماریها ‬و یا اقدامات درمانی در سطح پایینی قرار گرفته و آگاهی آنان بیشتر از طریق از طریق کتب درسی بوده است. هم چنین مراجعه اعضاء هیئت علمی گروه پزشکی به واحد کدگذاری بخش مدارک پزشکی با آگاهی آنان از کدگذاری بیماریها و یا اقدامات درمانی رابطه دارد و این امر را خاطر نشان ساخته است که آشنایی این افراد با قابلیتهای واحد کدگذاری از طریق برگزاری کنفرانش، سینمار، کارگاههای آموزش مدارک پزشکی ، ..... در مراجعه انان به واحد کدگذاری موثر بوده است. بیشتر افراد مورد پژوهش نارضایتی خود را عدم آگاهی کارکنان بخش مدارک پزشکی از اهمیت پژوهش و عدم برآورده شدن نیاز اطلاعاتی از واحد کدگذاری و ناقص بودن اطلاعات داخل پرونده ذکر نموده اند، که این امر ضرورت بکارگیری افراد متخصص رشته مدارک پزشکی را خاطر نشان ساخته است. - دیدگاه افراد جامعه پژوهش از ضرورت بازیابی پرونده ها بر اساس تشخیص و نقش واحد کدگذاری بخش مدارک پزشکی بسیار روشن بوده و این امر مبین آن است که علیرغم آگاهی آنان از قابلیتهای واحد کدگذاری، متاسفانه به قابلیتهای واحد کدگذاری بیمارستانهای تحت مطالعه خویش اطمینان نداشته اند، این امر با توجه به ناقص بودن پرونده ها و تکمیل ناقص آنها توسط پزشکان، اطلاعات کدگذاری شده را تحت تاثیر قراد داده و لذا سلب اطمینان از اطلاعاتی که اساس و پایه آن استوار نیست، بجاست. این امر به وضوح نشان داده است که مدیران بیمارستانها نتوانسته اند در انجام وظایف خود موفق باشند.‬
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1073743&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_