***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

استاد راهنما محمد فشارکی ؛

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

شماره بازیابی : ۵۱-۱۶۵۶۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۱۹۳۸۷‬
‏پدیدآور : خرمندار، حمیده
‏عنوان و نام پدیدآور : بررسی وضعیت واحدهای کدگذاری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز ومقایسه آن استانداردهای انجمن مدارک پزشکی آمریکا[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر حمیده خرمندار ؛ استاد راهنما محمد فشارکی ؛ استاد مشاور نادر خالصی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۱۴۴] ورق‬:جدول، پرسشنامه
‏یادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۲۹- ۱۳۶
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : مدارک پزشکی‬
‏شناسه افزوده : فشارکی، محمد، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : خالصی، نادر، استادمشاور
‏توصیفگر : ن‍ش‍ان‍ه‌ 
Sign 
<ال‍ع‍لام‍ة=ع‍لام‍ة> 
ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا 
مدارک پزشکی 
ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ا 
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ 
اس‍ت‍ان‍دارد ه‍ا
‏توصیفگر : ایالات‌متحده 
ایران 
شیراز 
استان فارس
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده مدیریت واطلاع‌رسانی
‏چکیده : این پژوهش به منظور بررسی وضعیت واحدهای کدگذاری بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و مقایسه آن با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی امریکا در سال ۱۳۷۷ به روش توصیفی انجام گردیده است. در این پژوهش ۲۵۰ پرونده پزشکی از بین پرونده بیماران مرخص شده از بخش های بستری در سال ۱۳۷۷ به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب گردید. داده های پژوهش ضمن مصاحبه با مسئولین کدگذاری سال ۱۳۷۷ و مشاهده پرونده های منتخب به عنوان نمونه و ایندکس های بیماری واقدام مربوطه جمع آوری شده است نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که : در واحدهای کدگذاری از پنج فعالیت مورد نظر انجمن مدارک پزشکی امریکا تنها کدگذاری و ایندکس بیماریها و اقدامات مربوط به پرونده بیماران بستری در ۱۰۰٪ واحدهای فوق انجام می گیرد و در این رابطه هیچگونه دستورالعمل مکتوبی به واحدهای مذکور ارائه نگردیده است. فقط یکی از واحدهای کدگذاری در محیطی اختصاصی واقع شده و به استثناء کامپیوتر سایر تجهیزات وکتب موردنیاز جهت کدگذاری در بیش از نیمی از واحدهای کدگذاری موجود می باشد. بررسی وضعیت پیش بینی و ثبت مشخصه های موردنظر انجمن مدارک پزشکی امریکا در اوراق پذیرش و خلاصه ترخیص ، خلاصه پرونده گزارش جراحی و گزارش پاتولوژی نشان می دهد که این مشخصه ها در هیچیک از اوراق مذکور به طور کامل پیش بینی نشده اند. میزان ثبت مشخصه های شماره پرونده در فرم پذیرش و خلاصه ترخیص شرح عمل جراحی در فرم خلاصه پرونده و تشخیص پاتولوژی در گزارش پاتولوژی ۱۰۰ درصد ورابطه با سایر مشخصه های پیش بینی شده در فرم های مذکور این میزان کمتر از ۱۰۰٪ بوده است. بررسی وضعیت پیش بینی و میزان ثبت و صحت مشخصه های مورد نظر انجمن مدارک پزشکی امریکا در ایندکس بیماری و اقدام نشان می دهد که به استثناء دومشخصه نژاد ومیزان و نحوه پرداخت صورتحساب سایر مشخصه هادر ۱۰۰ درصد ایندکس های مورد بررسی پیش بینی شده اند. میزان ثبت این مشخصه ها درایندکس بیماری درکلیه موراد بیش از ۹۹٪ ودر ایندکس اقدام بیش از ۹۷٪ بوده است. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهند که میزان کدگذاری تشخیص اصلی ۹۴٪ سایر تشخیصها ۵۶/۸۴٪ اقدام اصلی ۱۵/۹۶٪ سایر اقدامات ۳۵/۸۲٪ و صحت گدگذاری تشخیص اصلی ۴۹/۹۱٪ سایر تشخیصها ۸۳/۹۶٪ اقدام اصلی ۹۸٪ و سایر اقدامات ۱۰۰٪ می باشد و عدم بررسی اوراق مورد لزوم در هنگام کدگذاری و ناخوانا بودن اطلاعات ثبت شده در پرونده از مهم ترین عوامل بروز مشکلات امر کدگذاری بوده اند.

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1070676&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_