***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

  استاد مشاور محمد فشارکی

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۴۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۶۷۱۱۴
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۴۷۵
‏پدیدآور : کرمی٬ مهتاب
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫میزان بکارگیری اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر ( ‏TQM ) در بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران‬[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر مهتاب کرمی ؛ استاد راهنما مریم احمدی ؛ استاد مشاور محمد فشارکی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۴
‏مشخصات ظاهری : ‏‫VI‏٬ ۸۴ ورق‬:جدول٬ پرسشنامه
‏یادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه : ص. [ ۸۵ - ۹۲ ]‬
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : مدارک پزشکی‬
‏شناسه افزوده : احمدی٬ مریم٬ استاد راهنم
‏شناسه افزوده : فشارکی٬ محمد٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : مدیریت کیفیت 
مدارک پزشکی 
بیمارستان‌های آموزشی 
پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ 
ب‍ه‍ره‌ وری‌ 
ک‍ارک‍ن‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ 
ک‍ارب‍ران‌ اطلاع‍ات‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران٬ دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
‏چکیده : ‏‫ این پژوهش بررسی میزان بکارگیری اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع در بخش مدارک پزشکی بیماستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران می پردازد. این پژوهش به روش توصیفی - مقطعی در سال ۱۳۸۴ انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را پرسنل بخش مدارک پزشکی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل دادند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت استفاده شده است. سوالات براساس مقیاس لیکرت با ساختار شش گزینه ای ( خیلی زیاد٬ زیاد٬ متوسط٬ کم٬ خیلی کم٬ اصلا ) طراحی و بالاترین امتیاز برای گزینه خیلی زیاد ( ۶ ) و کمترین امتیاز برای گزینه اصلا ( ۱ ) منظور گردید. و در نهایت میانگین امتیازات بالای ۴ به عنوان ملاک مطلوب بودن٬ تعیین گردید و میانگین امتیازات زیر ۴ به عنوان ملاک نامطلوب ‬بودن تعیین گردید. اعتبار و روایی ابزار پژوهش تعیین شد و برای تحلیل داده ها ازآمار توصیفی با کمک نرم افزار ‏SPSS‏ استفاده گردید. یافته های پژوهش در ۱۱ جدول و یک نمودار تنظیم گردید. یافته ها نشان داد بستر سازمانی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های مورد مطالعه با کسب امتیاز کلی ۳/۴ مطلوب می باشد؛ که هر کدام از مفاهیم به ترتیب٬ وضعیت ارتباطات ۷/۴ امتیاز٬ میزان احساس تعلق و مالکیت کارکنان ۶/۴ امتیاز٬ وضعیت فرهنگ سازمانی ۵/۴ امتیاز٬ وضعیت رهبری ۵/۴ امتیاز٬ میزان توجه به بهبود مستمر ۴/۴ امتیاز٬ میزان مشارکت کارکنان ۲/۴ امتیاز٬ میزان توجه به مشتری ۲/۴ امتیاز٬ میزان توجه به آموزش ۱/۴ امتیاز٬ وضعیت پاداش و ترفیع ۵/۳ امتیاز٬ کسب نمودند که در این بین وضعیت پاداش و ترفیع نامطلوب می باشد. این پژوهش نشان داد که بستر و محیط سازمانی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های مورد مطالعه از لحاظ بکارگیری اصول و مفاهیم TQM‏ نسبتا مطلوب می باشد و همچنین لازم به ذکر است که با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که باید اقداماتی در راستای افزایش روحیه مشارکت فردی و گروهی٬ برگزاری دوره های آموزش مداوم٬ جمع آوری بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات مراجعین و طراحی مجدد فرایندهای مختلف بخش مدارک پزشکی صورت گیرد.‬


http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1067114&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_