***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

نگارش دیبا سادات هاشمی‌فشارکی 


‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۴۸۶۱
‏وضعیت نمایه سازی : قبلی
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۵۷۲۳۲
‏پدیدآور : هاشمی‌فشارکی٬ دیبا
‏عنوان و نام پدیدآور : بررسی نیازهای آموزشی مدیران شهرداری اصفهان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش دیبا هاشمی‌فشارکی ؛ استاد راهنما غلام‌رضا احمدی ؛ استاد مشاور احمد احمدی
‏مشخصات نشر : خوراسگان، ۱۳۷۹
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱ج. ( شماره گذاری گوناگون ) ‬:مصور٬ جدول٬ نمودار٬ پرسشنامه
‏یادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۴۱ - ۱۴۸ 
واژه نامه
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫( کارشناسی ارشد ) : مدیریت آموزشی ‬
‏شناسه افزوده : احمدی٬ غلام‌رضا٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : احمدی٬ احمد٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : ن‍ی‍از ه‍ای‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ 
مدیران 
ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامی ( خوراسگان ) ‬
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش بررسی نیازهای آموزشی مدیران شهرداری اصفهان در سه زمینه مهارت ( انسانی٬ فنی و ادراکی ) است. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی و ابزار اندازه گیری٬ پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۲۹ سوال بسته پاسخ بر اساس طیف سه درجه ای لیکرت بوده است. جامعه آماری این پرسشنامه٬ مدیران شاغل شهرداری اصفهان بوده که کلیه مدیران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. از طریق روش سرشماری تعداد ۱۱۵ نفر بوده اند. نرخ برگشت سوالات ۸۸ درصد بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات٬ از روش آماری توصیفی و استنباطی ( آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه٬ ‏t‏ تک متغیره٬ کروسکال والیس و لوین ) استفاده شده و پس از تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده است. نتیجه بررسی ها اینکه مدیران به طور موردی بیشترین نیازهای آموزشی خود را به ترتیب « یادگیری استفاده از فنون و تکنولوژی جدید در مدیریت٬ آشنایی با نرم افزارهای مدیریتی کامپیوتر٬ راههای علمی نظارت بر کارکنان و راههای ارزشیابی صحیح و علمی از عملکرد کارکنان » بیان کرده اند. و رابطه معنی داری بین میزان تحصیلات٬ سابقه خدمت و نوع شغل مدیران با نیاز آموزشی آنان وجود ندارد.‬
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1157232&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_