***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

نویسنده(گان):
 محمد غلامی فشارکی،


نشریه پرستاری کودکان ، سال سوم، شماره 2عنوان:
تاثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی کودکان با بیماری آسم


نویسنده(گان):
محمد یعقوبی، فاطمه الحانی*، محمد غلامی فشارکی، ایرج محمد زاده، 

پست الکترونیک: alhani_f (a) modares.ac.ir 


چکیده:
مقدمه: آسم بعنوان یک بیماری مزمن باعث کاهش سطح کیفیت زندگی کودکان می شود. هدف نهایی درعلوم سلامت افزایش سطح کیفیت زندگی بیماران می باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر اجرای برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه با بیماری آسم انجام شد.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی می باشد. تعداد نمونه ها 60 نفر(گروه آزمون و گروه کنترل) محاسبه شد. نمونه ها از درمانگاه بیمارستان کودکان شهرستان بابل انتخاب شدند. برنامه طراحی شده خودمراقبتی طی 7 گام که شامل بررسی و شناخت ، تعیین سطح تغییر رفتار بر اساس مدل تغییر رفتار ، تنظیم جدول مرحله بندی تغییر رفتار، هدف گذاری و برنامه ریزی، تهیه نیازمندی های لازمه اجرای برنامه، اجرای برنامه به صورت گروهی و ازشیابی نهایی خود مراقبتی در گروه آزمون به کار گرفته شد و پس از یک ماه کیفیت زندگی کودکان در هر دو گروه سنجیده شد.
یافته ها: میانگین نمره خود مراقبتی قبل از مداخله در گروه مداخله 107/23و انحراف معیار 14/48 و بعد از مداخله 127/3 و انحراف معیار 11/94 می باشد قبل از مداخله اختلاف معنی داری بین میانگین خودمراقبتی و کیفیت زندگی گروه آزمون و شاهد وجود نداشت(0/05

P).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اجرای برنامه های خودمراقبتی در بهبود کیفیت زندگی کودکان آسمی در سن مدرسه موثر است .
کلیدواژگان:
آسم، کیفیت زندگی، کودکان سن مدرسه و خود مراقبتی
http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1630396