***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

 استاد مشاور:  محمد غلامی فشارکی


هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل ساختاری رابطه گرایش به تجربه چندش و ترس از آلودگی و بررسی نقش متغیرهای ترس از سرایت، سوگیری در پردازش اطلاعات، آلودگی ذهنی و تنظیم هیجانی در این رابطه صورت گرفت. روش: شرکت‌کنندگان شامل 391 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش، پرسشنامه وسواس پادوآ (مقیاس آلودگی)، مقیاس آلودگی فزاینده، پرسشنامه باورهای وسواسی (مقیاس بیش‌برآورد تهدید/ خطر)، مقیاس شناخت‌های مرتبط با آلودگی، مقیاس آلودگی ذهنی، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و آزمون کامپیوتری نشانه‌یابی مکانی بود. داده‌های حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و ایموس-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که در مدل مفروض اولیه، مسیر گرایش به تجربه چندش و ترس از آلودگی معنادار نبود و مدل دارای برازش مطلوب نبود. ولی بعد از حذف این مسیر، همه شاخص‌های نیکوئی برازش در محدوده مطلوب قرار گرفت. در این بررسی، نقش میانجیگری متغیرهای ترس از سرایت، سوگیری در پردازش اطلاعات و آلودگی ذهنی در رابطه بین گرایش به تجربه چندش و ترس از آلودگی تأیید شد. همچنین، نتایج نشان داد که تنظیم هیجانی در رابطه گرایش به تجربه چندش و ترس از آلودگی نقش تعدیل‌کنندگی ندارد ولی می‌تواند رابطه گرایش به تجربه چندش با ترس از سرایت و سوگیری در پردازش اطلاعات و همچنین رابطه بین آلودگی ذهنی و ترس از آلودگی را تقویت کند. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حمایتی برای مدل رزین و فالون (1987)، ریسکیند و همکاران (1997) و راچمن (2004) فراهم نمود. براساس نتایج حاصله می‌توان گفت چنان‌چه افرادی‌که گرایش به تجربه چندش دارند، دارای ترس از سرایت، سوگیری در پردازش اطلاعات و یا آلودگی ذهنی بیشتری باشند، احتمال ابتلای آن‌ها به ترس از آلودگی بیشتر خواهد بود. همچنین، نتایج نشان داد که مشکلات در تنظیم هیجانی در این افراد می‌تواند احتمال سوگیری در پردازش اطلاعات و ترس از سرایت را افزایش دهد. 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/923036

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۳۰