ضرب المثل

ترجمه

کنایه

ز یه و هفتا آوو ,  قاووش    تر   نیه

به هفتاد آب زده  , مچ پایش هم خیس نشده

افراد هفت خط و زرنگ را گویند.

اجل گشته می میره نه بیمار سخت

کسی که اجلش فرا رسیده می میرد نه کسی که بیمار است

 

ار بویی وجن و آیم ،گدایی کردنت هه ها ویادمو

اگر جن و آد شوی گدایی کردنت به یادم هست.

اگر هر رنگی عوض کنی ماهیت تو را می شناسم

ار بویی وگنی می ،ونوم بووت می کنی شی

اگر مانند گلوله ای از مو شوی باز به نام پدرت شوهر میکنی

اگر آنقدر پیر و زمینگیر شوی که مانند گلوله ای از مو شوی باز نام پدر در سرنوشت تو تاثیر دارد

ار بکشی ار نکشی،هی علی گیوه کشی

اگر بکشی و اگر نکشی همان علی محممد گیوه کش هستی

اگر هرچه رنگ تغییر بدهی همان هستی که بودی

اتو دز بایی تاریکی زیاده

اگر تو دزد باشی تاریکی زیاد است

اگر تومرد کار باشی فرصت زیاد است

درسه گوشواره عزیزه اما گوش ده گوشوار عزیزتره

درست است گوشواره عزیزه ولی گوش از آن عزیزتره

 

ار میحائی عزیز بائی یا بمیری یا دور بائی

اگر میخواهی عزیز بشی یاباید بمیری یا دور بشی

 

هر شووی یه صووی داره

هر شبی یک صبحی دارد

 

 سواری خر مردم یه گره

 سوار شدن خر مردم یک لحظه است

 

سنگ ده جا خوش وریسه سووک موئه

سنگ که از جاش بلند شد سبک میشه

 

برد ده جا خوش سنگینه

سنگ در جای خودش سنگینه

 

 آش نحرده و گپ (دم)سخته

 آش نخورده و دهن سوخته

 

 آسیو کار خوشه میکه چق چقه سر خوشه ودرد میاره

 آسیاب کار خودش را می کند وچق چقه سر خودش را درد می آورد

 اشاره به این است که یکی کاری را با گروهی مشغول انجام دادن است که یکی از آن میان بیخود حرف می زند و کسی به حرف و کار او توجه ندارد

 آفتووه خرج لییم

 آفتابه خرج لحیم

 منظور کل را فدای جز کردن

 ا پیایی کلو خوتن بیر باد نورش

 اگر مردی کلاه خودت را بگیرکه باد آن را نبرد

 اگر می توانی عیوب خودت را بررف کن وبا دیگران کاری نداشته باش

 او گشته د لغروش

 آب به روده اش افتاده

 به کسی که تازه صاحب پول وکاری می شود که می تواند زندگی راحتی داشته باشد

 ایقه بیا و رو که قربت نرووه

 آنقدر بیا و برو که احترامت از بین نرود

 در هر کاری چنان رفتار کن که احترام حرف تو سر جایش باشد

 ایقه نحفتی که بی زیر سر بحفتی

 آنقدر نخوابی که بدون بالشت بخوابی

 آنقدر زحمت بکش که به بستر راحت بخوابی

 ا هسیره مر خوت بیی نیدیه

 ای مادر شوهر مگر خودت عروس نبودی

 ای مادر شوهر مگر خودت عروس نبودی که خودت امروز این گونه رفتار می کنی

 گن خوم به زه خو مردم

 مال بد خودم بهتر از مال خوب مردمه

 

 

 

 

 
Image result for ‫مرحوم حاج علی غلامی فشارکی فرزند حاج حسین‬‎