***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز فشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
--پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر --
..... با سلام و تهیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.....
*** این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد....................................
*** مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال..... بفرمایید ..........................-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی

نویسنده: مهر آفرین فشارکی 


تماس مزمن با سطوح پایین سرب در طی تکامل مغزی بر روی عملکرد سیستم اعصاب مرکزی اثر گذاشته و سبب ایجاد تغییراتی در عملکرد این سیستم می شود . اثرات رفتاری سرب به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است ولی علیرغم این کوششها ، در نتایج به دست آمده اختلاف است چرا که سنجشهای رفتاری مشابه در تحقیقات مختلف نتایج متناقضی را باعث شده است . در این مطالعه اثرات تماس مزمن با سطوح پایین سرب در دو مرحله تکاملی شیرخوارگی‏‎(I)‎‏ و بعد از شیرخوارگی ‏‎(II)‎‏ بر روی یادگیری و حافظه به روش شرطی اجتنابی فعال یکطرفه مورد ارزیابی قرار گرفت . در هر مرحله سه گروه ست و یک گروه کنترل انتخاب شد آب آشامیدنی گروههای تست با محلو لهای 05/0 ، 1/0 و 2/0 درصد استات سرب به مدت 21 روز و آب آشامیدنی راتهای گروه کنترل با آب دوبار تقطیر تعویض شد . در راتهایی که در مرحله ‏‎(I)‎‏ استات سرب 05/0 % دریافت کرده بودند تعداد شوک در دو آزمون یادگیری و حافظه و در گروه 2/0% تعداد شوک در آزمون حافظه کاهش یافت . در گروه تست 1/0% افزایش تعداد شوک در آزمون حافظه مشاهده شد . در مرحله ‏‎(II)‎‏ دوزهای 05/0 و 2/0 درصد استات سرب سبب افزایش یادگیری و حافظه در مقایسه با گروه کنترل گردید. نتایج نشان داد که در مسمویت مزمن با سطوح پایین سرب ، توانایی یادگیری و حافظه تحت تاثیر دو فاکتور دوز فلز تجویزی و مرحله تماملی که تماس با آن رخ می دهد ، قرار می گیرد . با توجه به اثرات متفاوت تماس سرب در کودکان و بالغین علاوه بر تناقضهای بین ‏‎in vitro‎‏ و ‏‎in vivo‎‏ پیشنهاد شده سرب احتمالا از طریق مکانیسمهای چند گانه ای روی سیستم عصبی اثر می گذارد . 
نمایه ها: 
سرب | 
کد نوشتار : 84102https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/230490

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۹/۱۱