***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** بنام خدا * پایگاه جامع اطلاع رسانی موضوعات عمومی و تخصصی زیر : ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

# با : سلام و تهیت # و # خوشامدگویی #
***برای یافتن مطالب مورد نظر: داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی" شوید.
***این پایگاه : بصورت مستمر درحال بارگزاری اطلاعات می باشد.
***مطالب خود را : جهت بارگزاری ارسال بفرمایید .-- موفق باشید --

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
این پژوهش با هدف آموزش مبتنی بر نظریه انتخاب (گلاسر) بر خود کنترلی و جرأت ورزی معتادین در حال ترک اعتیاد انجام شد . در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی از بین معتادان در حال ترک اعتیاد مرکز مشاوره ویژه زنان آسیب پذیر مهر (DIC) به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در دو گروه گواه وآزمایش به روش گمارش تصادفی جایگزین شدند . پس از اجرای پیش آزمون که با استفاده ی از پرسشنامه منبع کنترل راتر و پرسشنامه ی خود – ابرازی بزرگسالان به عمل آمد گروه آزمایش تحت 8 جلسه آموزش هفتگی نظریه انتخاب گلاسر قرار گرفتند و گروه گواه نیز در لیست انتظار قرار گرفتند . پس آزمون نیز با همان ابزارها انجام گرفت . برای برسی دادها از تحلیل واریانس و نرم افزار spssاستفاده شد . نتایج تحلیل واریانس تکراری نشان داد که نظریه انتخاب گلاسر برخودکنترلی معتادان درحال ترک اعتیاد تأثیر معناداری دارد (p<0/01) . تأثیرگذاری نظریه انتخاب گلاسر برخودکنترلی معتادان درحال ترک اعتیاد در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل درمرحله ی پس آزمون بوده است همچنین گروه آزمایش و کنترل در مرحله ی پس از اجرای آموزش نظریه انتخاب گلاسر بر جرأت ورزی معتادان در حال ترک اعتیاد تأثیر معناداری داشت (p<0/01) .این مداخله بر مهارتهای ارتباطی افراد وکاهش کنترل بیرونی و افزایش کنترل درونی وچگونگی ابرازوجود از طریق نظریه ی انتخاب گلاسر و تأثیر آن در معتادان در حال ترک تأکید می نماید . 
کد نوشتار : 321470

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/851770