***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍رت‍ض‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌

سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۲۲۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۴۱۲۲۱۹
‏پدیدآور : ص‍ادق‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌
‏عنوان و نام پدیدآور : س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ح‍ل‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ک‍وچ‍ک‌ "ارائ‍ه‌ ال‍گ‍و ب‍رای‌ ش‍ه‍ر ج‍دی‍د ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌"[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍رت‍ض‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍د م‍س‍ع‍ود
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌۱۳۷۷
‏شناسه افزوده : ج‍ع‍ف‍ری‌ ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍س‍ع‍ود، م‍ح‍م‍د
‏شناسه افزوده : آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د خ‍وراس‍گ‍ان‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
‏چکیده : در طی‌ ت‍اری‍خ‌ ب‍ش‍ری‍ت‌، س‍طوح‌ ع‍م‍ده‌ ش‍ه‍ره‍ا و روس‍ت‍اه‍ا را ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌داده‌ اس‍ت‌. س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ه‍م‍واره‌ م‍ت‍اث‍ر از ف‍ره‍ن‍گ‌، ج‍غ‍راف‍ی‍ا، اق‍ت‍ص‍اد و ش‍رای‍ط زم‍ان‍ی‌ ب‍وده‌ و ه‍م‍ی‍ن‌ ام‍ر ب‍اع‍ث‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ در ن‍ق‍اط گ‍ون‍اگ‍ون‌ ای‍ن‌ ک‍ره‌ خ‍اک‍ی‌ ان‍واع‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ب‍ا ت‍ف‍اوت‍ه‍ای‌ ب‍س‍ی‍ار ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍رد. در ک‍ش‍ور ای‍ران‌ از روزگ‍اری‌ دور ای‍ن‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ س‍ک‍ون‍ت‍ی‌ در ق‍ال‍ب‌ م‍ح‍لات‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ام‍ا ه‍م‍واره‌ اص‍ول‍ی‌ خ‍اص‌ در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ح‍لات‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ح‍اک‍م‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ در روزگ‍ار م‍ع‍اص‍ر م‍ت‍اس‍ف‍ان‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رغ‍م‌ ت‍لاش‍ه‍ای‌ ب‍س‍ی‍ار ج‍ه‍ت‌ ای‍ج‍اد م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ در ک‍ش‍ور و گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍اخ‍ت‌ ان‍ب‍وه‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا و م‍ح‍لات‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ از ل‍ح‍اظ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ ن‍ت‍وان‍س‍ت‍ه‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وی‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ای‍ن‌ ن‍وع‌ ش‍ه‍ره‍ا و م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍اش‍د. ل‍ذا ای‍ن‌ طرح‌ در ج‍ه‍ت‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ طرح‍ه‍ای‌ ک‍ال‍ب‍دی‌ م‍وج‍ود م‍ورد ت‍وج‍ه‌ م‍ح‍ق‍ق‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ح‍اض‍ر ق‍رار گ‍رف‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ اب‍ت‍دا ب‍خ‍ش‌ گ‍س‍ت‍رده‌ای‌ از ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ورم‍ان‌ در طی‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و ن‍ق‍اط ض‍ع‍ف‌ و ق‍وت‌ طرح‍ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ و م‍ح‍لات‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ب‍ررس‍ی‌ گ‍ردی‍د. س‍پ‍س‌ ه‍م‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ درب‍اره‌ چ‍ن‍د ن‍م‍ون‍ه‌ از م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ م‍وف‍ق‌ دوران‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍ک‍رار گ‍ردی‍د. ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ آن‌ ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ف‍راگ‍ی‍ری‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ض‍واب‍ط و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ طراح‍ی‌ م‍ح‍لات‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ در ده‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر ان‍ج‍ام‌ گ‍ردی‍د و خ‍لاص‍ه‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ گ‍ون‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ در طراح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍اش‍د ج‍م‍ع‌آوری‌ و دس‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌ گ‍ردی‍د. س‍پ‍س‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ای‍ت‌ طرح‌ دلای‍ل‌ ع‍دم‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ طرح‍ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ و در ح‍ال‌ اج‍را م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ در ب‍خ‍ش‌ طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍ا ان‍ت‍خ‍اب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ اب‍ع‍اد ۵۰۰ x ۵۰۰ م‍ت‍ر م‍رب‍ع‌، ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍طال‍ع‍ات‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ و در ن‍ظر داش‍ت‍ن‌ ت‍م‍ام‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ طرح‍ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ اق‍دام‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍ح‍ل‍ه‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ گ‍ردی‍د ه‍رچ‍ن‍د م‍طال‍ع‍ات‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ک‍ه‌ ک‍م‍ب‍ود خ‍دم‍ات‌ و م‍راک‍ز ع‍م‍وم‍ی‌ ج‍ن‍ب‍ی‌ ب‍اع‍ث‌ ن‍اک‍ارای‍ی‌ ای‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ طرح‍ه‍ه‍ا م‍ی‌گ‍ردد ل‍ی‍ک‍ن‌ ت‍لاش‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ طرح‌ ب‍ه‌ گ‍ون‍ه‌ای‌ س‍ام‍ان‌ ی‍اب‍د ک‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ اج‍رای‍ی‌ و واق‍ع‌ ب‍ی‍ن‍ان‍ه‌ ب‍ودن‌ خ‍ود را ح‍ف‍ظ ن‍م‍ای‍د. در طرح‌ ض‍م‍ن‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ م‍ع‍اب‍ر اص‍ل‍ی‌ س‍واره‌ و پ‍ی‍اده‌، خ‍دم‍ات‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ س‍ای‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ش‍ده‌ و ت‍لاش‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ب‍الات‍ری‍ن‌ ض‍واب‍ط روح‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ح‍دودی‍ت‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ ق‍رار گ‍ی‍ردhttp://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=822690&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_&sortKeyValue2=sortkey_

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۸/۰۷