***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

خانم حانیه آقاجانی فشارکی

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f9c647f10d12999624111ed617734c13/search/b213e55257a2f12a2e300a7bb18295d2

 

Logo irandoc checkبررسی اثربخشی آموزش جنسی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی و عملکرد جنسی زنان متاهل


 پارسای داخل کشور

 کارشناسی ارشد

 1392

 موضوع: روانشناسی بالینی

 رشته: روان‌شناسی - روان‌شناسی بالینی

 پدیدآور: حانیه آقاجانی فشارکی استاد راهنما: سیده‌منور یزدی استاد مشاور: بهنام اوحدی

 دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چند برگ نخستتمام‌متن

https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/f9c647f10d12999624111ed617734c13?sample=1

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش جنسی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی و عملکرد جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره تهران بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی همراه با گمارش تصادفی آزمودنی ها در گروه آزمایش و کنترل، به همراه پیش آزمون، پس آزمون و مطالعه پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره تهران در طی چهار سال گذشته بود. از میان داوطلبین واجد شرایط شرکت در پژوهش، 30 نفر به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. مداخله این پژوهش شامل 10 جلسه 2 ساعته آموزش شناختی رفتاری بود، که به شکل گروهی برای گروه آزمایشی استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، نسخه فارسی شاخص سنجش رضایتمندی زناشویی (هادسن، 1992) و مقیاس سنجش عملکرد جنسی زنان (روزن، 2000) بوده است. یافته های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری t مستقل، تحلیل کوواریانس و واریانس یکطرفه با اندازه گیری های مکرر با نرم افزار SPSS22 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که این مداخله موجب ارتقای رضایتمندی زناشویی و بهبود عملکرد جنسی زنان شد. همچنین یافته های بدست آمده حاکی از بهبود عملکرد در خرده مقیاسهای میل جنسی ، تهییج جنسی، رطوبت مهبلی، ارگاسم، رضایت جنسی و درد جنسی بود. همچنین تغییرات بدست آمده در پیگیری یک ماهه نیز ماندگار بود.

رویکرد رفتاری-شناختی / Cognitive-Behavioral Approach

رویکرد شناختی رفتاری

آموزش جنسی

رضایتمندی زناشویی

عملکرد جنسی

آموزش جنسی / Sex education

رضایت زناشویی / Marital Satisfaction

گروه زنان / Womens Groups

همرسانی

فهرست عناوین
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 7
ضرورت پژوهش 14
اهداف پژوهش 20
پرسش های پژوهش 20
فرضیه های پژوهش 21
متغیرهای پژوهش 22
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه 26
اندام های تناسلی 26
شناخت عملکرد جنسی طبیعی 28
تاثیرات اختلالات عملکرد جنسی 29
چرخه پاسخ جنسی طبیعی در انسان 30
طبقه بندی اختلالات جنسی 34
1) اختلال های میل جنسی 35
1-1) اختلال میل جنسی پائین یا کم کار 36
1-2) انزجار یا بیزاری جنسی 36
سبب شناسی اختلال های میل جنسی 37
2) اختلال های انگیختگی جنسی 43
2-1) اختلال انگیختگی جنسی در زن 43
2-2) اختلال نعوظی یا ناتوانی جنسی در مردان 43
سبب شناسی اختلال انگیختگی جنسی 43
3) اختلال های اوج لذت جنسی 45
3-1) دیر انزالی 45
3-2) زود انزالی 45
3-3) اختلال اوج لذت جنسی در زن 46
سبب شناسی اختلال های اوج لذت جنسی 46
4) اختلال های درد جنسی 47
4-1) مقاربت دردناک 48
4-2) واژینیسم 48
سبب شناسی اختلال های درد جنسی 48
درمان 50
رویکرد کلی به سکس درمانی 51
مقابله با موانع و مشکلات شناختی 52
تکالیف خانگی 54
آموزش 54
اختلالات میل جنسی 55
اختلال برانگیختگی جنسی 55
اختلال ارگاسم 56
اختلال مقاربت درد ناک 57
درمان گروهی در اختلالات جنسی 58
رضایتمندی زناشویی 59
نظریه های رضایت زناشویی 60
نظریه طبقه بندی ازدواج های بادوام 60
نظریه مبادله اجتماعی نای 61
نظریه عقلانی عاطفی الیس 62
نظریه نارضایتی زناشویی بک 62
نظریه چرخه زندگی زناشویی 63
عوامل موثر در رضایت زناشویی 64
مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور 70
نتیجه گیری 86
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 88
طرح پژوهش 88
جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه 89
ملاک های شمول و حذف شرکت کنندگان 90
ابزارهای پژوهش 91
پرسشنامه سلامت عمومی 91
شاخص رضایت زناشویی 95
پرسشنامه سنجش عملکرد جنسی 97
محیط و روش اجرای پژوهش 102
شرح مداخله آموزشی 104
روش تحلیل داده ها 105
ملاحظات اخلاقی 106
خلاصه و جمعبندی 106
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه 107
ویژگی های جمعیت شناختی 107
آزمون همگونی گروه کنترل و آزمایش براساس ویژگی های جمعیت شناختی 107
پیش فرض های اندازه گیری تکراری 110
پیش فرض هاهی تحلیل کواریانس 110
فرضیه 1 114
فرضیه 2 114
فرضیه 3 115
فرضیه 4 115
فرضیه 5 116
فرضیه 6 117
فرضیه 7 117
فرضیه 8 119
فرضیه 9 120
یافته های کیفی 125
خلاصه و جمعبندی 126
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه 127
بحث درباره یافته های بافت نمونه مورد پژوهش 127
فرضیاتی که به بررسی رضایتمندی زناشویی می پردازد 129
فرضیاتی که به بررسی عملکرد جنسی می پردازد 132
فرضیاتی که به بررسی خرده مقیاس های عملکرد جنسی می پردازد 134
خلاصه و جمعبندی 143
محدودیت ها 144
پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی آینده 145
منابع فارسی و انگلیسی
پیوست
شرح جلسات آموزشی
پرسشنامه اطلاعات شخصی
پرسشنامه سلامت روان
شاخص رضایت زناشویی
شاخص عملکرد جنسسی زنان
چکیده انگلیسی

فهرست جداول
جدول 1-1) موضوعات جلسات آموزشی 23
جدول 2-1) مراحل چرخه پاسخ جنسی و اختلالات مربوط به هر مرحله 33
جدول 3-1) طرح کلی پژوهش 88
جدول 3-2) نمره گذاری پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان FSFI 100
جدول 4-1) همگونی گروه آزمایش و کنترل 108
جدول 4-2) توافقی سطح تحصیلات فرد و گروه 108
جدول4-3) توافقی سطح تحصیلات همسر و گروه 109
جدول 4-4) توافقی گروه ها و تعداد فرزندان 109
جدول 4-5) آزمون کولموگروف اسمیرنوف 111
جدول 4-6) آزمون لوین 112
جدول 4-7) آزمون t 112
جدول 4-8) بررسی همسانی شیب خط رگرسیون 112
جدول 4-9) میانگین و انحراف معیار برای متغیر عملکرد جنسی و خرده مقیاس های آن 113
جدول 4-10) میانگین و انحراف معیار برای رضایتمندی زناشویی 114
جدول 4-11) تحلیل کواریانس رضایتمندی زناشویی و کملکرد جنسی 121
جدول 4-12) تحلیل کواریانس برای خرده مقیاس های عملکرد جنسی 122
جدول 4-13) آزمون اثرات درون گروهی 122
جدول 4-14) آزمون هاهی تعقیبی رضایتمندی زناشویی و عملکرد جنسی 122
جدول 4-15) آزمون اثرات درون گروهی فرضیه 8 123
جدول 4-16) آزمون های تعقیبی خرده مقیاس های عملکرد جنسی، فرضیه 8 124

فهرست نمودارها
نمودار 2-1) چرخه پاسخ جنسی 30
نمودار 2-2) عوامل تاثیر گذار بر رضایت جنسی 51
نمودار 2-3) نقش نگرش ها، افکار و احساسات در فعالیت جنسی 53
نمودار 2-4) عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی 65

همرسانی

• ابراهیمی پور، حسین؛ جلمبادانی، زینب؛ پیمان، نوشین؛ اسماعیلی، حبیب الله؛ وفایی نجار، علی؛ (1392)؛ مقاله تاثیر آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده، بر عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد؛ مجله دانشگاه علوم پژشکی بیرجند؛ دوره بیستم، شماره 1.
• اثباتی، مهرنوش؛ قزلسفو، مهدی؛ (1390)؛ مقاله اثر آموزش های ارتباطی بر افزایش رضایت جنسی در زنان؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، دانشگاه شاهد.
• ارجمند تیکان تپه، کیومرث؛ (1387)؛ آسیب شناسی جنسی؛ تهران، انتشارات امید نو.
• اسپنس، سوزان اچ؛ (1389)؛ درمان اختلالات جنسی (بررسی و درمان شایعترین اختلالات جنسی در زنان و مردان)؛ ترجمه: توزنده جانی، حسن؛ توکلی زاده، جهانشیر؛ دهگان پور، محمد؛ محمدی، مسعود؛ تهران، موسسه چاپ و انتشارات پیک فرهنگ، چاپ چهارم.
• اصغری، ه؛ (1380)؛ نقش سلامت روان در ازدواج و طلاق؛ تهران، انتشارات گفتگو.
• امیری، علی؛ خدابنده لو، محمدرضا؛ (1387)؛ بررسی سلامت روان و رضایتمندی زناشویی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی قزوین؛ چکیده مقالات سومین کنگره آسیب شناسی خانواده ، دانشگاه شهید بهشتی، 58.
• انجمن روانپزشکی آمریکا،(2000)؛ متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی وآماری اختلال های روانی(DSM-IV-TR)؛ ترجمه: نیکخو، محمدرضا؛ آوادیس یانس، هامایاک؛ (1381)؛ تهران، چاپ مهارت، چاپ چهارم.
• اوتادی، مریم؛ (1380)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، تاثیر اشتغال زنان بر سلامت روان همسرانشان؛ دانشگاه الزهرا.
• اوحدی، بهنام؛ (1379)؛ تمایلات و رفتار جنسی در انسان؛ اصفهان، آتروپات.
• اوحدی، بهنام؛ (1380)؛ تمایلات و رفتارهای جنسی انسان؛ تهران، ناشر مولف با همکاری نشر آتروپات.
• اوحدی، بهنام؛ (1382)؛ رفتار جنسی انسان؛ اصفهان، انتشارات صادق هدایت.
• اوحدی، بهنام؛ (1385)؛ تمایلات و رفتارهای جنسی انسان؛ اصفهان، انتشارات صادق هدایت، چاپ هشتم.
• اولیاء، ن؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ بررسی تاثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش رضایتمندی زوجین شهر اصفهان؛ دانشگاه اصفهان.
• آذر، ماهیار؛ نوحی، سیما؛ (1382)؛ راهنمای کاربردی اختلالات عملکرد جنسی؛ تهران، نشر معین.
• آرمان، سرور؛ حسن زهرای، روشنک؛ (1382)؛ تشخیص و درمان اختلالات جنسی؛ اصفهان، نشر کنکاش.
• آزاد، حسین؛ (1385)؛ مباحث جدید در آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-IV (پرسش های دیرین، پاسخ های نوین)؛ تهران، انتشارات بعثت.
• آزاد، حسین؛ (1387)؛ آسیب شناسی روانی؛ تهران، انتشارات بعثت.
• آشوری، معصومه؛ (1389)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی اثر بخشی آموزش برنامه ریزی عصبی – کلامی (ان.ال.پی) بر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و مهارت های ارتباطی زوجین جوان؛ دانشگاه الزهرا.
• آوادیس یانس، هامایاک؛ (1380)؛ زندگی جنسی زنان: آشنایی با رفتارهای جنسی و روش های شناخت و درمان اختلال های جنسی زنان؛ ترجمه: نیکخو، محمدرضا؛ تهران، انتشارات سخن.
• بازرگان، پونه؛ (1382)؛ رموز نشاط جنسی در بانوان؛ تهران؛ نشر فراروی.
• بازرگان، پونه؛ (1383)؛ رموز درمان ناتوانی و خستگی جنسی؛ تهران، نشر فراروی.
• باکاروزی، د؛ (1385)؛ افزایش صمیمیت در ازدواج؛ ترجمه: آتش پور، س ح؛ اعتمادی، ع؛ اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی خراسگان.
• بخشایش، علیرضا؛ مرتضوی، مهناز؛ (1388)؛ مقاله رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین؛ فصلنامکه روانشناسی کاربردی؛ سال سوم، شماره 4.
• برنشتاین، ف اچ؛ برنشتاین، م ت؛ (1377)؛ شناخت و درمان اختلاف های زناشویی؛ ترجمه: مهرابی، ح ر؛ تهران، خدمات فرهنگی رشد.
• برنشتاین، ف اچ؛ برنشتاین، م ت؛ (1382)؛ زناشویی درمانی؛ ترجمه: سهرابی، ح م؛ بیرشک، ب؛ تهران، نشر رسا.
• بک، ارون تی؛ (1384)؛ و عشق هرگز کافی نیست؛ ترجمه: قراچه داغی، مهدی؛ تهران، نشر آسیم.
• بلک، جویس؛ هوکاس هاوگس، جین؛ (1392)؛ اختلالات جنسی و تولید مثل (پرستاری داخلی و جراحی)؛ ترجمه: صفری، مهدی؛ نادری روشن، نادره؛ عزتی، ژاله؛ حجازی، سیما سادات؛ تهران، جامعه نگر.
• پورحیدری، سپیده؛ باقریان، فاطمه؛ دوست کام، محسن؛ بهادرخان، جواد؛ (1392)؛ مقاله تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت جنسی و زناشویی در زوج های جوان؛ مجله دانش وپژوهش در روانشناسی کاربردی؛ سال 14، شماره 1.
• تبریزی، سمیرا؛ (1386)؛ پایان نامه کارشاسی ارشد؛ مقایسه کمی و کیفی رضایت زناشویی در زنان شاغل و متاهل تهرانی با تاکید بر همسانی و عدم همسانی منزلت شغلی زوجین؛ دانشگاه الزهرا.
• تریگول، پیتر؛ (1388)؛ درمان اختلالات جنسی؛ ترجمه: قاسم زاده رهباردار، محبوبه؛ صالحیان، حمیدرضا؛ مشهد، نشر همدل.
• تریگول، پیتر؛ (1390)؛ کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی (رویکردی کاربردی برای متخصصان بالینی)؛ ترجمه: احمدوند، افشین؛ سپهرمنش، زهرا؛ کاشان، مرسل.
• تک زارع، نسرین؛ تک زارع، رویا؛ یارمحمدی، کامران؛ تک زارع، علیرضا؛ (1384)؛ راهنمای کامل روش های جلوگیری از بارداری و پاسخ به مسائل زناشویی؛ تهران، چاپ پیک ایران، چاپ دوم.
• توکل، زینب؛ میر مولایی، سیده طاهره؛ مومنی موحد، زهره؛ منصوری، آسیه؛ (1390)؛ مقاله بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران؛ مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان؛ دوره 19، شماره 2.
• ثنایی ذاکر، باقر؛ علاقبند، سرتیلا؛ هومن، عباس؛ (1379)؛ مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج؛ تهران، انتشارات بعثت.
• جاسبی، منیژه؛ (1384)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، رابطه بین سطح سلامت خانواده اصلی و رضایت زناششویی زنان دبیر آموزش و پرورش شهرستان کرج؛ دانشگاه الزهرا.
• جعفری، فروغ؛ (1384)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی پیش از ازدواج بر افزایش رضایت زناشویی زوجین پس از ازدواج؛ دانشگاه علامه طباطبایی.
• جلوخوانیان، مریم؛ خادمی، علی؛ (1392)؛ مقاله تاثیر آموزش تحریف های شناختی بر میزان رضایت زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر اصفهان در سال 90؛ فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی؛ سال هشتم، شماره 29.
• جمششیدی، عباس؛ (1385)؛ درمان قطعی انزال زودرس (زود ارضایی)؛ تهران، انتشارات عباس جمشیدی.
• جوانمرد، م؛ (1385)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ بررسی مقایسه ای رابطه بین منزلت های هویتی و رضامندی زناشویی متاهلین شاهد و غیر شاهد دانشجو؛ دانشگاه تربیت مدرس.
• حسینی غفاری، ف؛ (1385)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه انتخاب در مقایسه با درمان انگیزشی نظام دار بر میزان رضایت زناشویی؛ دانشگاه فردوسی مشهد.
• دانش، آ؛ نجاتیان، م؛ (1383)؛ بررسی رابطه رضایت زناشویی با رضایت جنسی زوجین؛ مجموعه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران؛ تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
• رباط جزی، عفت السادات؛ فرامرزی، فاطمه؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ (1390)؛ تاثیر آموزش مهارت های جنسی بر رضایت جنسی زنان دارای بیش از یک فرزند؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی؛ دانشگاه شاهد.
• رستمخانی، فاطمه؛ ازگلی، گیتی؛ مرقاتی خویی، عفت السادات؛ جعفری، فاطمه؛ علوی مجد، حمید؛ (1391)؛ مقاله بررسی تاثیر مشاوره بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان؛ فصلنامه پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ شماره 76.
• رضایی، اعظم؛ (1390)؛ آموزش بر پایه رویکرد شناختی – رفتاری برای تغییر باورهای غیر منطقی و دانش جنسی زنان متاهل؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی؛ دانشگاه شاهد.
• رفیعی بندری، فرحناز؛ نورانی پور، رحمت الله؛ (1384)؛ مقاله تاثیر آموزش های شناختی – رفتاری بر رضایت زناشویی زوج های دانشجو مستقر در خوابگاه متاهلین دانشگاه تهران؛ مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره؛ ج4، شماره 14.
• روزنهان، دیوید ال؛ سلیگمن، مارتین ای پی؛ (1387)؛ روانشناسی آسیب شناختی؛ ترجمه: سید محمدی، یحیی؛ ج 2، تهران، انتشارات ارسباران.
• زادهوش، سمیه؛ (1387)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری، مذهبی و گروه درمانی شناختی – رفتاری کلاسیک بر روابط و رضایت زناشویی بانوان؛ دانشگاه اصفهان.
• زادهوش، سمیه؛ نشاط دوست، حمیدطاهر؛ حقیقت، فرشته؛ رسول زاده طباطبایی، کاظم؛ کلانتری، مهرداد؛ (1390)؛ بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری با جهت گیری مذهبی بر رضایت زناشویی زنان؛ فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال اول، شماره 3.
• ساپینگتون، ا،ا؛ (1384)؛ بهداشت روانی؛ ترجمه: شاهی براواتی، حسین؛ تهران، انتشارات روان.
• سایمنز، جین؛ گریفیتر، راشل؛ (1390)؛ راهنمای درمان شناختی – رفتاری؛ ترجمه: برجعلی، احمد؛ حق رنجبر، فرخ؛ تهران، نشر دانژه.
• سلیگمن، مارتین ای. پی؛ روزنهان، دیوید. ال؛ (1382)؛ آسیب شناسی روانی (جلد دو)؛ ترجمه: سید محمدی، یحیی؛ تهران، انتشارات ارسباران.
• سلیمی، مرجان؛ فاتحی زاده، مریم؛ (1391)؛ مقاله بررسی اثربخشی آموزش جنسی به شیوه رفتاری – شناختی بر دانش خودابرازی و صمیمیت جنسی زنان متاهل شهرستان مبارکه؛ فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی؛ سال هفتم، شماره 28.
• سودانی، منصور؛ پنبه زاده، مرضیه؛ عطاری، یوسف علی؛ محمدی، کبری؛ (1390)؛ مقاله اثر آموزش شناختی رفتاری بر بهبود عملکرد جنسی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، دانشگاه شاهد.
• سیاه پشت، مرضیه؛ (1383)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ بررسی جو عاطفی خانواده با سلامت روان دانش آموزان (پسر و دختر) سوم راهنمایی منطقه 15 تهران؛ دانشگاه تهران.
• شاه سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه؛ اعتمادی، عذرا؛ محبی، سیامک؛ (1389)؛ مقاله تاثیر آموزش جنسی بر بهبود رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان؛ مجله تحقیقات نظام سلامت؛ سال6، شماره 4.
• شاه محمدی قهساره، اعظم؛ (1386)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری زناشویی همسران معتادین و پیگیری از بازگشت معتادین مرد در شهر اصفهان؛ دانشگاه الزهرا.
• شعیری، محمدرضا؛ روشن، رسول؛ اصغری مقدم، محمد علی؛ نائینیان، محمدرضا؛ (1386)؛ انسان و سلامت جنسی (تشخیص و درمان اختلالات جنسی از نظر روانشناختی)؛ تتهران، البرز.
• صالح زاده، مریم؛ کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین؛ ذولفغاری، معصومه؛ (1390)؛ مقاله اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان؛ مجله مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا؛ دوره 7، شماره 1.
• طاهری، آذر؛ (1390)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی و مقایسه رابطه تفکر قطعی نگر با سلامت روان همسران جانبازان PTSD و غیر PTSD در شهر کرج؛ دانشگاه الزهرا.
• عارفی، مختار؛ محسن زاده، فرشاد؛ (1391)؛ مقاله پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ارتباط و صمیمیت جنسی؛ فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده؛ ویژه نامه خانواده و طلاق؛ شماره 1.
• عامری، فریده؛ (1381)؛ پایان نامه دکتری روانشناسی؛ بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی؛ دانشگاه تربیت مدرس.
• عباس، ف؛ (1386)؛ ارتباط عملکرد جنسی و رضایت زناشویی با سلامت روان زنان قزوین؛ تهران، دانشگاه علوم پژشکی ایران.
• عضو خوبان، مهرناز؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ (1390)؛ آموزش مهارت های جنسی بر افزایش رضایت زناشویی زنان زیر 40 سال؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی؛ دانشگاه شاهد.
• علی اکبری دهکردی، مهناز؛ (1389)؛ مقاله رابطه عملکرد جنسی زنان با سازگاری زناشویی؛ مجله علوم رفتاری؛ دوره 4، شماره 3.
• علی اکبری دهکردی، مهناز؛ کیقبادی، س؛(1388)؛ رابطه جنسی با سلامت ذهن و سازگاری زناشویی زنان مراجعه کننده به کلینیک روانپژشکی تهران؛ تهران، کنگره خانواده و سلامت جنسی.
• غیاثی، پروین؛ معین، لادن؛ گوهرگانی، شهین؛ (1389)؛ مقاله بررسی آموزش خانواده به شیوه شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی والدین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی مناطق 2 شیراز در سال تحصیلی 87-88؛ فصلنامه زن و جامعه، سال اول ، شماره 1.
• فتحی، فرانک؛ قاسم پور، حمیدرضا؛ (1390)؛ میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به غرفه های هفته سلامت در شهر شیراز؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی؛ دانشگاه شاهد.
• فخری، احمدی؛ محمدی زیدی، عیسی؛ پاکپورحاجی آقا، امیر؛ مرشدی، هادی؛ محمدجعفری، راضیه؛ قلمبردزفولی، فاطمه؛ (1390)؛ مقاله ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی شاخص عملکرد جنسی زنان؛ مجله علمی – پزشکی جندی شاپور؛ شماره 73.
• فرقانی، ر؛ (1382)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ بررسی اثربخشی آموزش های شناختی رفتاری بر کاهش تعارضات زناشویی؛ دانشگاه اصفهان.
• فروتن، م؛ (1381)؛ بررسی رابطه طلاق با نارضایتی جنسی در رنان؛ کنگره خانواده و سلامت جنسی؛ تهران.
• قایمی مقدم، کبری؛ بهمنی، بهمن؛ عسگری، علی؛ (1390)؛ مقاله اثربخشی آموزش گروهی برنامه غنی سازی ازدواج به شیوه اولسون بر افزایش رضایت زناشویی زنان؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، دانشگاه شاهد.
• قرآن کریم، سوره یس، آیه 26.
• قریشیان، م؛ (1388)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ اثربخشی بازآموزی سبک اسنادی بر رضایت زناشویی و هوش هیجانی زوجین؛ دانشگاه اصفهان.
• کجباف، محمدباقر؛ (1385)؛ روانشناسی رفتار جنسی، نظریه ها و دیدگاه ها؛ تهران، نشر روان، چاپ سوم.
• کجباف، محمدباقر؛ (1387)؛ روانشناسی رفتار جنسی؛ تهران، انتشارات روان.
• کرو، مایکل؛ ریدلی، جین؛ (1384)؛ زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی – رفتاری؛ ترجمه: موسوی، اشرف السادات؛ تهران، انتشارات مهر کاویان.
• کیقبادی، شیرین؛ (1387) پایان نامه کارشناسی ارشد، رابطه عملکرد جنسی با سازگاری زناشویی و سلامت روانی زنان مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی و روانشناسی تهران؛ دانشگاه پیام نور تهران.
• کیوانلو، عباس؛ (1383)؛ عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی؛ چکیده مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران؛ دانشگاه شهید بهشتی.
• لشنی، آرزو؛ شکیبا، عباس؛ مرادی اورگانی، عیسی؛ (1390)؛ دانش جنسی و رضایت جنسی در زنان و مردان؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی؛ دانشگاه شاهد.
• محمدزاده، س؛ (1388)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان شادکامی، رضایت زناشویی و بهبود زندگی زنان متاهل 35 -25 ساله شهر سقز؛ دانشگاه اصفهان.
• محمدی، خدیجه؛ حیدری، معصومه؛ فقیه زاده، سقراط؛ (1387)؛ مقاله اعتبار نسخه فارسی مقیاس (FSFI) به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان؛ فصلنامه پایش؛ سال هفتم، شماره 2.
• مزینانی، ربابه؛ اکبری مهر، ماندانا؛ کراسکیان، آدیس؛ کاشانیان، مریم؛ (1391)؛ مقاله بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی در زنان و عوامل مرتبط با آن؛ مجله علوم پزشکی رازی؛ دوره 19، شماره 105.
• مسترز، ویلیام؛ جانسون، ویرجینا؛ (1386)؛ احساسات و پاسخ های جنسی انسان؛ ترجمه: اوحدی، بهنام؛ اصفهان، انتشارات صادق هدایت.
• مسترز، ویلیام؛ جانسون، ویرجینا؛ (1388)؛ واکنش جنسی انسان: شامل جامعترین اطلاعات جنسی زن و مرد از بلوغ تا سالمندی؛ ترجمه: موتابی، هدایت؛ تبریز، نشر فروزش.
• مومن زاده، ف؛ (1384)؛ مقاله ارتباط تفکرات غیر منطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی؛ فصلنامه خانواده پژوهی؛ سال اول، شماره 4.
• مهانیان خامنه، مهری؛ (1382)؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در معلمان زن دوره راهنمایی شهر تهران؛ دانشگاه علامه طباطبایی.
• مهرابی، فریدون؛ دادفر، محبوبه؛ (1382)؛ نقش عوامل روانشناختی در اختلالات کنشی جنسی؛ ج 9، شماره 1.
• میراحمدی، ع؛ نخعی امرودی، ن؛ طباطبایی، س،ح،ر؛ شفیعیان، ر؛ (1382)؛ مقاله رضایتمندی زناشویی و عوامل تاثیر گذار برآن؛ مجله اندیشه و رفتار؛ شماره 4.
• نادری، عزت الله؛ سیف نراقی، مریم؛ (1383)؛ روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی؛ تهران، انتشارات بدر.
• نظری، ع،م؛ (1386)؛ مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی؛ تهران، انتشارات معلم.
• نعمت زاده خمسی، پریسا؛ (1390)؛ تاثیر آموزش مهارت های زناشویی بر میل جنسی، انگیختگی جنسی، لوبریکاسیون مهبلی و ارگاسم در زنان؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، دانشگاه شاهد.
• نعمت زاده خمسی، پریسا؛ (1390)؛ مقاله تاثیر آموزش مهارت های زناشویی بر رضایت جنسی، خودکارآمدی جنسی و کاهش درد جنسی در زنان؛ خلاصه مقالات پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، دانشگاه شاهد.
• نوابی نژاد، ش؛ (1379)؛ مشاوره ازدواج و خانواده درمانی؛ تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
• وزیری، شهرام؛ لطفی کاشانی، فرح؛ حسینیان، سیمین؛ بهرام غفاری، سارا؛ (1389)؛ مقاله خودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی؛ مجله اندیشه و رفتار؛ دوره 4 ، شماره 16.
• هاوتون، ک؛ کیت، ج؛ سالکوس کیس، پ و کلارک، د؛ (1383)؛ رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلال های روانی؛ ترجمه: قاسم زاده، ح ا؛ ج2؛ تهران، انتشارات ارجمند.
• یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت؛ ویشار، ماری جوری؛ (1386)؛ طرحواره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی؛ ترجمه: حمیدپور، حسن؛ اندوز، زهرا؛ تهران، انتشارات ارجمند.

همرسانی

• Abarbanel, J; Rdoinerson, D (2004). Sexual dysfunction in women. Harefuah; 143: 426-31.
• Afrouz, G.A (2009). Family psychology, great partners. Tehran: PTA
• Alessandra, R.H (2012). More than sexual satisfaction: predictors of sexual satisfaction in sample of women age 40-70. Journal of sexual MEDICINE.
• Ali, S.R; Liu, W.M; Humedian, m (2004). Islam 101: understanding the religion and therapy implication. Prof psychol-Respr; 35(6):633-42.
• AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION [http://www.apa.org/ topics/index.aspx] , (2013).
• Araoz, D (2005). Hypnosis in Human Sexuality Problems; American Journal of clinical Hypnosis; 47: 229-42.
• Atholf, A.E; Leidum, S.R; Cherret-Measson, M; Hartman, Uwe; Stephen, B; Levine, M.C; Cabe, M& Plaut, M(2010). Psychological and interpersonal dimensions of sexual function and dysfunction. Journal of Sexual Medicine. 2:793-800.
• Bancroft, J (1989); Human Sexuality and its problem. 2, Ediburgh: Churchill Living Stone; 10-68.
• Basson, R (2005). Women sexual dysfunction: Revised and expanded definition. Synthesis.; 172(10): 1327-33.
• Basson, R (2006). Clinical practice, sexual desire and arousal disorders in women. 354(14):1497-1506.
• Basson, R (2008).Women’s sexual function and dysfunction; current uncertainties future. Journal Impot Res; http://www.primarypsychiatry.com.
• Basson, R; Berman,J; Burnet, A; Derogatis, L; Ferguson Fourcroy,J; et al (2000). Report of the international consensus development conference on female sexual dysfunction: definitions and classifications. J Urol.Mar 163(3):888-93.
• Baucom, D.H; Epstein, N; Rankin, L.A & Burnett, C.K (1996). Assessing relationship standards: The inventory of specific relationship standards. Journal of Family psychology; 10, 72-88.
• Baucom, D.H; Epstein, N; Sayers, S.L & Sher, T.Q (1990). “Supplementing behavioral marital therapy with cognitive restructuring and emotional expressiveness training and outcome investigation. Journal of consulting and clinical psychology; 58: 563-645.
• Bencroft , J (1983). Human sexuality and its problems London: Churchil Livingstone.
• Berman, J.B; Berman, L.A; Kanaly, K.A (2003). Female sexual dysfunction: New perspectives on Anatomy, physiology, evaluation & treatment. EAU Update Series; 1: 166-77.
• Black, C; Mc Gough, P; Bigrigg, A; Thow, C (2005). What do clients of a young people’s sexual health service recall about their sex education program at school. The European Journal of contraception and Reproductive Health care. 10: 235-43.
• Boon, Julian; Sheridan, Lorraine (2002); Stalking and psychosexual obsession; psychological perspectives for prevention policing and treatment – New York; John Wiley and Sons.
• Bradbruy, T.N; Fincham, E.D & Beach, S.R (2003). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage and the Family; 62(4): 64-98.
• Bradbury, T.N; Finchman, F.D; Beach, S.R (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Journal of Marriage & Family; 62: 964-80.
• Breznyak, M & Whisman, M (2004). Sexual desire and relationship functioning; the effect of marital satisfaction and power. Journal of Sex and Marital Therapy; 30(3): 199-217.
• Brryman, J; Smyth, P.K; Taylor, A; Lamont, A; Joiner, R (2002). Development psychology and you. 2nd ed. BPS Blackwell; 257-9.
• Bucher, T(2002). Sexual interest, Sexual activity znd Sexual satisfaction in the life influences of the relationship. Department of social psychology University of Zurich, Switzerland.
• Byers, E.S (2004). Relationship satisfaction and sexual satisfaction: A longitudinal study of individual in long-term relationship; Journal of Sex research; 42: 113-1118.
• Byers, ES (2005). Relationship satisfaction and sexual satisfaction. A longitudinal study of individuals in long- term relationships. Journal of sex Research; 42(2): 113-118.
• Campbell, T.L (2003). The effectiveness o family intervention for physical disorders. Journal of Marital and family; 29(2): 263-281.
• Chatav, V; Whisman, M.A (2009). “Partner Schemas and Relationship Functioning: A states of mind Analysis.” Journal of Behavior therapy;40:50-56.
• Cooper, A & Stolenberg, C.D (1987). Comparison of sexual enhancement and a communication training program on sexual and marital satisfaction. Journal Consulting Psychology. 34:309-14.
• Dannelly, D.A (1993). Sexually inactive marriages; Journal of sex Research, 30(2): 171-176.
• De Silva, P (1995). Sexual dysfunction, In S.J.E. Lindsay and G.E. Powell (Eds). The handbook of clinical and adult psychology, (2nd ed); New York: Routledge; 199-288.
• Dennerstein L, Randolph J, Taffe J, Dudley E, Burger H (2002). Hormones , mood sexuality, and the menopausal transition. Fertile Sterile; 77(suppl 4): S42-8.
• Derogatis, L.R (1997); The Derogatis Interview for sexual functioning (DISF/DISFSR): an introductory report. J Sex Marital Ther. Winter, 23(4): 291- 304.
• Desrochers, G; Bergeron, S & Khalife, S (2009). Fear avoidance and self efficacy in relation to pain and sexual impairment in women with provoked vestibulodynia. Clinical pain; 25(6): 520-21.
• Dhikav, V; Karmarkar, G; Gupta, R; Verman, M; Gupta, R; Gupta, S & Anand, K (2011). Yoga in female sexual function. Journal of sexual MEDICINE. 7: 964-970.
• Doss, E.B; Janes, J; Eldrige, K & Sevier, M (2008). BEHAVIOR THERAPY. 39: 137-50.
• Drosdzol, A; Skrzypulec, V; Pawlinska, M.B & Chmara, R (2007). Quality of life and marital sexual satisfaction women with polycystic ovary syndrome. Folia Histochem Cytobiol. 45:593-7.
• Ergun, M.A (2006). Social determinants of attitudes towards women’s student, Towson, Maryland, United States of America. http://www. Archive.org/details/Turkish premarital sex.
• Fereud, S (1953); Three essays on the theory of sexuality: The standard of the complet psychological works; London: Hogarthoress.
• Fourcroy, J.L (2003). Female sexual dysfunction: potential for pharmacotherapy; Drugs; 63(14): 1445-57.
• Frank, E; Anderson, G & Rubinstein, D (2010). Marital role strain sexual satisfaction. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 47.
• Gattis, K.S; Bern, S & Simpson, L.E (2004). Birds of a feather or strong birds? Among Personality Dimensions, Similarity and Marital Quality. Journal of family psychology. 18(4): 564-74.
• Gibbs, R.S et al (2008). Danforth’s obstetrics and Gynecology. 10 edition. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins.
• Glaser, J.K; Bane, C; Glaser, R & Malarkey, W.B (2003). Love marriage and divorce: newlyweds hormones foreshadow relationship changes. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 71:185.
• Gognon, M.D; Hersen, M; Kabacoff, R.I & Vantlasselt, V.B (1999). Interpersonal and psychological correlates of marital dissatisfaction in late llife. Clinical psychology Review. 19(33): 359-78.
• Goldmeier, D; Judd, A & Schroeder, K (2000). Prevalence of Sexual Dysfunction in new heterosexual attenders at a central London genitourinary medicine clinic in 1998. Sexuality transmitted Infections; 76: 208-9.
• Gottman, J.M (1994). ”What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes.” Hillsdale NJ: Erlbaum.
• Gray, D; Asadi-lari, M, Sayyari, A.A; Akbari, M.E (2004). Public health improvement in Iran-Lessons from the last 20 years ; Public Health. 118(6):345-402.
• Grazoitin, A; Sarafini, A; Palacios, S (2009). Etiology, diagnostic algorithms & prognosis of femail sexual dysfunction. Maturities; 63: 128-34.
• Greef, P.A; Malherb, L.H (2001). “Intimacy and Marital Satisfaction in Spouse.” Journal of Sex and Marital Therapy. 27.247-57.
• Guo, B; Huang, J (2005). Marital and sexual satisfaction in Chinese families: Exploring the Moderating Effects. Journal of Sex and Marital Therapy. 31: 21-29.
• Gurit B, Birnbaum G, Glaubman H, Mikulincer M (2001). Women’s experiences of hetero sexual intercourse scale construction, factor structure, and relations to orgasmic disorder. The Journal of Sex Research; 38:191-204.
• Hartmann, V; Heiser, K; Ruffer-Hesse, C; Kloth, G (2000). Female sexuality and its disorders from the psychological viewpoint. Zentralbl Gynakol; 122, 566-570.
• Harvey, J; Wenzed, A & Sprecher, S (2004). The handbook of sexuality in close relationships. London: Lawrence Elbaum Associates.
• Hawton, K (1989). Sexual dysfunction. In P.M. Salkovskis, J.krik D.M.Clark (Eds). Cognitive behavior therapy for the problem psychiatry, oxford: oxford university press.; 370-405.
• Hisasue, S; Kumamoto, Y; Sato, Y (2005). Prevalence of female sexual dysfunction symptoms & its relationship to quality of life: A Japanese female cohort study. Urology; 65: 143-8.
• Hoyer, J; Uhmann, S; Rambow, J; Jacobi, F (2010). Reduction of Sexual Dysfunction. By product of cognitive-behavioral therapy for psychological disorders. Journal Sexual and Relationship Therapy. 24; 64-73.
• Hubin, A; De Sutter, P; Reynaert, C (2011). Etiological Factors in Female Hypoactive Sexual Desire Disorder. Journal Sexokogies; (20): 149-57.
• Ishak, I.H; Low, W.Y; Othman, S (2010). Prevalence, Risk factors and Predictors of Female Sexual Dysfunction in a Primary Car Setting: A survey finding. Journal sex med. 20.
• Jones, L.R (2002); The use of validated questionnaires to assess female sexual dysfunction; World Journal; Urol, Jun; 20(2): 89,92.
• Jonse, O & Alfons, V (2007). Do Demographics Affect Marital Saatisfaction? Journal of Sex and Marital Therapy; 33:73-85.
• Kaplan H, Sadock B (2005). Abstract of clinical psychiatric and behavior psychiatric. Rafee H. (Persian translator). 1st ed. Thehran; Arjmand Company: 49-51.
• Kaplan, H.I (1982); Comprehensive glossary of psychiatry and psychology. New York: Williams and Wilkins.
• Kaplan, H.S (1974). The New Sex Therapy: Active treatment of sexual dysfunction, New York: Brunner/ Mazel.
• Kaplan, H.S (1987). The Illustrated manual of sex therapy (2nd edn) New York, Brunner/ Mazel.
• Karny, B; Bradbury, T.N (2000). Marital satisfaction in intimate relationship. Journal of Marriag & Family; 63(2):504-13.
• Kim Jung, H (2008). Relationship among sexual knowledge, frequency, satisfaction, marital intimacy and levels of depression in stork survivors and their spouses. Journal of Korean Academy of Nursing. 38: 483-491.
• Kriegelewiwz, O (2006). Brif problem-solving strategies and marital satisfaction. Journal of psychiatry Polska. 245-59.
• Kurdek, L.A (1993). “Predicting marital dissolution: A 5 year personality and social psychology; 64: 221-42.
• Larson, J.H & Holman, T.B (1994). Premarital predictors of marital qualllity and stability. Family Relations. 43(2): 228-34.
• Laumann, E.O; Paik, A; Rosen, R.C (1999). Sexual dysfunction in the United States: Prevalence and predictor. JAMA; 281: 537-44.
• Laurent, S.M; Simons, A.D (2009). Sexual dysfunction in depression and anxiety conceptualizing sexual dysfunction as part of an internalizing dimension. Clinical Psychology Review, 29,7: 573-85.
• Lawrence, E; Pederson, A; Bunde, M; Barry, R.A; Brock, R & Fazio, E (2009). Objective ratings of relationship skills across multiple domains as predictors of marital satisfaction trajectories. Journal of social and personal relationships. 25: 445-66.
• Leiblum, R; Rosen, Raymond, C (2000); Principles and practice of sex therapy – New York; The Guil Ford Press.
• Litzinger, S; Gordon, K.C (2005). Exploring relationship among communication, sexual satisfaction. Journal of Sex and Marital Therapy. 31: 409-24.
• Lower, L (2005). Couple with young children INM, Handbook for couple therapy. New Jersey: Wiley.
• Mark H, Beers T, Berkwits M (2000). sexual dysfunction in women. The Merck Manual of Griatrics. 3st ed. Merc &co Inc -2005: Sec.14,ch116.
• Markus, W; Cindy, M; Raymond, R (2005). The Female Sexual Function Index (FSFI): Cross validation and development of clinical cutoff scores. Journal of Sex and Marital Therapy; 31: 1-20.
• Marley, J; Kaiser, F (2003). Female sexuality. Medical Clinics of North America; 87: 1077-90.
• Masters, J (1966); Human sexuality response. Am J Fam Ther. 19: 66-7.
• Masters, W.H & Johnson, V.E (1970). Human Sexual Inadequacy, Boston: Little, Brown.
• McCarthy, B.W (1999). Marital Style and Its Effects on Sexual Desire and Functioning. Journal of Family Psychotherapy; 10(3): 1-12.
• Meston, C.M (2002); Derogatis, L.R; Validated instrument for assessing female sexual function. Journal of sex and Marital Therapy; 28: 155-64.
• Meston, C.M; Hull, E; Levin, R.J & Sipski, M (2004). Disorders of orgasm in women. The Journal of sexual Medicine; 1(1): 66-8.
• Moreira ED, Glasser DB, King R, Duarte FG, Gingell C (2008). Sexual difficulties and help-seeking among mature adults in Australia: results from the global study of sexual attitudes and behaviors. Sex Health; 5(3):227-34.
• Nichols, M.P (2005). Concurrent discriminant validity of the Kansas marital satisfaction scale. Journal of Marriage and the Family; 48(2): 381-387.
• Oronoz, B; Arbiol, A; Gorostiage, A & Balluer, K (2008). Sexual and Marital satisfaction in the transition to parenthood. International Journal of Psychology; 43:408.
• Palacios, S; Castano, R; Grazziotion, A (2009). Epidemiology of female sexual dysfunction. Maturities; 63: 119-23.
• Pilips, N.A (2000). Female sexual dysfunction: evaluation and treatment: Am Fam physician; 62(14): 1445-57.
• Ponholzer, A; Roehlich, M; Racz, U (2005). Female sexual dysfunction in a healthy Austrian cohort: Prevalence & risk factors. EAU Update series; 47:366-75.
• Proqolid (2011). Female sexual function Index (FSFI). Available from: [http://WWW.proqolid.org/instruments/female-sexual-function-index-FSFI]
• Pujols, Yasisca; Meston C. M & Seal, B.N (2011). The association between sexual satisfaction and bady image in women. Journal of sexual MEDICINE. 7: 905-16.
• Quirk, F.H; Heiman, J.R; Rosen, R.C; Laan, E; Smith, M.D; Boolell, M (2002); Development of a sexual function questionnaire for clinical trials of female sexual dysfunction; J Women Health Gend Based Med; Apr; 11(3): 277-89.
• Reis, J; Herz, E.J (1989). An examination of young adolescent’s knowledge of and attitude toward sexuality according to perceived contraceptive responsibility; Journal of Applied social psychology; 19: 231-250.
• Rosen, R.C (2002); Assessment of female sexual dysfunction. Review of Validated Methods. Fertility and Sterility; 77: 80-93.
• Rosen, R; Brown, C; Heiman, J; Leiblum, S; Meston, C; Shabsigh, R; et al (2000). Female Sexual Function Index (FSFI): A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. J Sex Marital Ther; 26: 191-208.
• Rosen,R.C; Bachman, G.A (2008). Sexual well-being. happiness, and satisfaction, in women: The case for a new conceptual paradigm. Journal of sex & marital Therapy. 34:291-97.
• Rosen-Grandon, J.R; Meyers, J.E & Hattie, J.A (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of Counseling & development; 82(1): 68-85.
• Sadock, B.J; Kaplan, H.I; Sadock, V.A (2009). Kaplan and Sadock Comprehensive textbook of psychology. Philadelphia, USA Lippincott Williams & Wilkins; p732.
• Sadock, B.Y; Kaplan, H.I; Sadock, V.A (2007); Kaplan & Sadock’s synopsis of psychiatry: Behavior Sciences Clinical Psychiatry. 10 edition. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins.
• Safarinejad, M (2006). Female sexual dysfunction in a population-based study in Iran: prevalence and associated risk factors. International Journal of Impotence Research; 18: 382-95.
• Sanderson, K.A & Evans, B (2007). The Association of Intimacy Goals and Marital Satisfaction: A Test Four Mediational Hyothess.
• Saxena, Sh; Eva, J & Clemens, H (2006). Prevention of mental and behavioral disorders: implications ffor policy and practice. Word Psychiatry.
• Shackelford, T.K; Besser, A & Goets, A.T (2008). Personality Marital Satisfaction and Probability of Marital Infidelity. Individual Differences Research. 6(1): 13-25.
• Slosarz, W.J (2000). Relationship between lifestyle and factors affecting sexual life. Journal of Sexual and Relationship Therapy. 15: 367-380.
• Song, Sh; Jeon, H; Kim,S.W; Paick, J.S (2008). The prevalence and risk factors of sexual dysfunction in young Korean women an internet-based survey. Journal Sex me. 5(7): 1694-701.
• South, S.C (2006). Personality pathology assessed by self- and others report: Implication for marital satisfaction and conflict. Doctoral of philosophy Dissertation of the university of Virginia.
• South, S.C; Turkheimer, E & Oltmanns, T.F (2008). Personality disorder symptom and marital functioning. Journal of consulting and psychology. 76(5): 769.
• Spence, S.H (1991). Psychosexual Therapy: A Cognitive-Behavioral Approach. London, Chapman and Hall.
• Steven, S (2001). Spousal assessment of marital satisfaction on multiphastic internal aspects of the marital relationship.
• Stulhofer A, Gregurovic M, Pikic A, Galic I (2005). Sexual problems of urban women in Croatia: Prevalence and correlates in a community sample. Croat Med J; 46(1): 45-51.
• Takahashi, M; Inokuchi, T; Watanabe, C; Saito, T; Kai, I (2001). The Female Sexual Function Index (FSFI). Development of a Japanese version. Journal Sex Med. 8(8): 2246-54.
• Taniguchi, S.T; Freeman, P.A; Taylor, S & Malcarne, B (2006). A study of married couples’ perceptions of marital satisfaction in outdoors recreation. Journal of Experiential Education; 28(3): 253-6.
• Thistle, S; Caroline, R (2008). Sex relationship education. Journal of Nursing Standard; 17: 44-65.
• Thompson, I (2002). Mental health and spiritual care. Proquest Nursing Journal; 17(9): 33-38.
• Trigwell, petter (2005); Helping people with sexual problems: a practical approach for clinicians – New York.
• Tripodi, F; Simonelli, C; Rossi, R; Fabrizi, A; Lembo, D; Cosmi, V & Pierleoni, L (2008). The influence of caregiver burden on sexual intimacy and marital satisfaction in couples with Alzheimer spouse. International Journal of Clinical Practice. 62: 47-52.
• Trudel G, Turgeon L, Pich L (2000). Marital and sexual aspects of old age. Sexual and Relationship Therapy;15:381-406.
• Trudel, G (2002). Sexuality and Marital Life: Result of Survey. Journal of Sex Research. 28: 229-249.
• Turkuile, M.M; Vanlankveld, J.J; Groot, E.D; Melles, R; Neffs, J & Zandbergen, M (2007). Cognitive-Behavioral Therapy for Women with Lifelong Vaginismus: Process and Prognosis factors, Behavioral Research and therapy; 45(2): 359-73.
• Vandermassen, G (2004). Sexual selection: A tale of male and feminist denial. European Journal of women’s studies. 11(1): 2-26.
• Walsh, K.E; Berman, J.R (2004); sexual dysfunction in the older woman: an overview of the current understanding and management. Drugs Aging; 21(10):655-75.
• Winch, R.F (1985), Mate selection: A study of complementary needs. New York: Harper & Row.
• World health organization Gender and human rights: Defining sexual health report of a technical consultation on sexual health. 28-31. January (2002); Geneva.
• Wylie, K (2010). Sex education and the influence on sexual wellbeing. Procedia Social and Behavioral science; 5: 440-4.
• Young, M.E & Long, L (2007). Counseling and Therapy for couples. www.EBSCO.com
• Zargooshi, J (2000). Unconsummated marriage: clarification of etiology: treatment with intracorporeal injection. British Journal Urology International; 86, 75-79.

همرسانی

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/f9c647f10d12999624111ed617734c13/search/b213e55257a2f12a2e300a7bb18295d2

 

 

بررسی اثربخشی آموزش جنسی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی و عملکرد جنسی زنان متاهل

   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392    حانیه آقاجانی فشارکی     سیده منور یزدی

 

 

 

 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش جنسی گروهی با رویکرد شناختی رفتاری بر رضایتمندی زناشویی و عملکرد جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره تهران بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی همراه با گمارش تصادفی آزمودنی ها در گروه آزمایش و کنترل، به همراه پیش آزمون، پس آزمون و مطالعه پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره تهران در طی چهار سال گذشته بود. از میان داوطلبین واجد شرایط شرکت در پژوهش، 30 نفر به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. مداخله این پژوهش شامل 10 جلسه 2 ساعته آموزش شناختی رفتاری بود، که به شکل گروهی برای گروه آزمایشی استفاده شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، نسخه فارسی شاخص سنجش رضایتمندی زناشویی (هادسن، 1992) و مقیاس سنجش عملکرد جنسی زنان (روزن، 2000) بوده است. یافته های بدست آمده با استفاده از آزمون آماری t مستقل، تحلیل کوواریانس و واریانس یکطرفه با اندازه گیری های مکرر با نرم افزار spss22 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که این مداخله موجب ارتقای رضایتمندی زناشویی و بهبود عملکرد جنسی زنان شد. همچنین یافته های بدست آمده حاکی از بهبود عملکرد در خرده مقیاسهای میل جنسی ، تهییج جنسی، رطوبت مهبلی، ارگاسم، رضایت جنسی و درد جنسی بود. همچنین تغییرات بدست آمده در پیگیری یک ماهه نیز ماندگار بود.

 

 

 

https://www.virascience.com/thesis/author/482075/