***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴ ب.ظ

داور: دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

پدافندغیرعامل-گرایش طراحی

عنوان:

بررسی و ارزیابی مسیرهای تخلیه اضطراری جمعیت در برابر تهاجم

(مورد مطالعه:شهر همدان)

استاد راهنما : دکتر علی سعیدی

استاد مشاور: مهندس محمد بداغی

داور: دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

داور : دکتر عدالتی

دانشجو: حسین غضنفر

28 شهریور 1402

تشکر- موضوع مهمی است / زحمات زیادی هم کشیده شده است  / نکات زیر عرض شده است :

 

  1. ؟؟؟ اهمیت و ضرورت تحقیق / راجع شهروندان و پدافند بحث شده / مجزا شود

-4- اهداف تحقیق:

 1-4-1-هدف اصلی:

1-هدف اصلی این تحقیق بررسی و ارزیابی مسیر های شهر همدان و مشخص نمودن مسیر های ایمن در زمان تهاجم  با استفاده از الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل میباشد تا در زمان بحران (تهاجم)برای تخلیه اضطراری شهر مورد استفاده قرار گیرد

؟؟؟ ابتدا کلی است / بعد همدان

   1-4-2-اهداف فرعی

1-شناسایی پارامترها و عوامل اصلی تاثیرگذار و تهدید زا برای مسیرها

؟؟؟ شناسایی تهدیدات محتمل نه تهدید زا

2-ظرفیت سنجی مسیر ها برای تخلیه اضطراری جمعیت

؟؟؟؟ ظرفیت سنجی ضععفهای کالبدی است

؟؟؟ ارزیابی ؟

5-1-سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی

1-آیا شهر همدان باتوجه به اصول پدافند غیرعامل دارای مسیرهای ایمن برای تخلیه اضطراری جمعیت میباشد؟

؟؟؟ آیا مسیرهای تخلیه اضطراری جمعیت در برابر تهاجم دارد ؟ ایا کفایت می کند؟

1-5-2-سوالات فرعی:

  1. پارامترها و عوامل اصلی تاثیرگذار و تهدید زا برای شناسایی مسیرهای ایمن در زمان تخلیه اضطراری کدامند؟

2- چه عواملی در زمان تخلیه اضطراری میتواند خطرساز باشد؟

؟؟؟ ارزیابی مسیر چه شد؟

 

8-1- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی: این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حیطه تحلیل و ارزیابی مسیرهای تخلیه اضطراری شهرهمدان می باشد.

؟؟؟ مسیر تخلیه شهرها

 2-8-1- قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی و نمونه موردی تحقیق، پهنه جغرافیایی شهر همدان می باشد.

3-8-1- قلمرو زمانی: از نظر قلمرو زمانی در این پژوهش، وضعیت موجود و مطلوب  حال حاضر شهر مطالعه می گردد

؟؟؟ برای دوره چند ساله اینده ؟

9-1-ساختار پایان نامه /

؟؟؟فصول نوشته شده ولی نمودار فرایند کار ارایه شده

- پیشنهادات آتی

؟؟؟ پیشنهادت پژوهشی و اجرایی برای تحقیق انجام شده نه اجرایی

1 - پیشنهاد میشود برای ایجاد پایانه های بین شهری در خروجی های اصلی شهر)در اطراف یزرگراه همدان

ملایر و بزرگراه همدان کرمانشاه( مطالعات لازم انجام شود.

2 -پیشنهاد میشود برای کنترل جمعیت در نقاط مرکزی شهر که تراکم جمعیت زیاد میباشد مسیر های ویژه ای

در نظر گرفته شود.

3 -پیشنهاد میشود در طراحی ایستگاه های مترو مطالعات و تحقیقات لازم انجام شود تا مترو در مرکز شهر نفوذ

داشته باشد.

سوالات تحقیق

( سازماندهی فضایی شعاعی شهر

بنظرجناب عالی آیا مولفه " سازماندهی فضایی شعاعی شهر"شامل موارد زیر،در زمان تخلیه اضطراری موثر است؟میزان اهمیت آن چقدر است؟

1 - 1 -سازمان دهی شعاعی شهر باعث افزایش ترافیک در مرکز شهر میشود

1 - 2 -سازمان دهی شعاعی باعث افزایش نفوس در مرکز شهر میشود

1 - 3 -وجود شعاع های زیاد باعث تخلیه آسان جمعیت به خارج از شهر خواهد شد

1 - 4 -محل تقاطع شعاع ها با کمربندی های میانی از تقاطع غیر هم سطح استفاده شود

؟؟؟کدام شبکه در تخلیه مناسبه؟

2 ( توزیع مناسب جمعیت

بنظرجناب عالی آیا مولفه " توزیع مناسب جمعیت "شامل موارد زیر،در زمان تخلیه اضطراری موثر است؟میزان اهمیت آن چقدر است؟

2 - 1 - توزیع جمعیت در اطراف مراکز حیاتی ،حساس ومهم با تراکم کم صورت گیرد

2 - 2 - توزیع جمعیت درنزدیکی خروجی های شهری با تراکم بیشتر صورت گیرد

؟؟؟ عبور جمعیت از کنار مراکز حیاتی ؟

- 3 -در شهر همدان آیا معابر اضطراری وجود دارد؟

6 -عرض مناسب معابر

بنظرجناب عالی آیا مولفه " عرض مناسب معابر "شامل موارد زیر،در زمان تخلیه اضطراری موثر است؟میزان اهمیت آن چقدر است؟

6 - 1 -مسیرهای اصلی حداقل چهار لاین برای رفت و چهارلاین برای برگشت داشته باشد

6 - 2 -مسیرهای فرعی حداقل دو لاین داسته باشد

6 - 3 -مسیر بن بستی وجود نداشته باشد یا در صورت و جود با تابلو استاندارد اطلاع داده شود

6 - 4 -عرض معابر شهر همدان برای تخلیه اضطراری مناسب است؟میزان آن را مشخص کنید

؟؟؟ کدام معابر مناسبه ؟ چه مشکلاتی را دارد ؟

7 -پل ها و زیر گذرها

بنظرجناب عالی آیا مولفه " پل ها و زیر گذرها "شامل موارد زیر،در زمان تخلیه اضطراری موثر است؟میزان اهمیت آن چقدر است؟

7 - 1 -درمسیرهای اصلی تاحد امکان از پل ها و زیرگذرها استفاده نگردد

7 - 2 - وجود خروجی های اضطراری در زیرگذرها

7 - 3 -آیا در شهر همدان این اصول رعایت شده است؟

؟؟؟ کدام اصول ؟

بنظرجناب عالی آیا مولفه " دسترسی "شامل موارد زیر،در زمان تخلیه اضطراری موثر است؟میزان اهمیت آن چقدر است؟

8 - 1 - مسیرهای ایمن )مترو( در داخل بافت فشرده همدان نفوذ دارد؟

8 - 2 -دسترسی به پایانه ها و فرودگاه در شهر همدان در حد خوبی میباشد؟

8 - 3 -لستفاده از دسترسی تونل با ظرفیت تردد برای تسهیل مدیریت بحران و تخلیه شهر به نقاط امن در شهر همدان تاچه میزان قابل انجام است؟ .

8 - 4 -شبکه دسترسی در شهر همدان تا چه میزان از پیوستگی برخوردار است؟

8 - 5 -دسترسی وسایل نقلیه اضطراری در بافت فرسوده، همدان تا چه میزان امکان پذیر است؟

- 6 -تعیین نمودن اتوبوس و سایر وسائط حمل و نقل عمومی برای زمان

تخلیه در همدان رعایت شده است؟

؟؟؟ وسیله نقیله کجاها ؟ چگونه تخلیه را انجام میدهد ؟

دسترسی پیاده به فضا های باز و سبز محله وجود داشته باشد در شهر همدان این دسترسی وجود دارد؟

9 -مدیریت بحران ناشی از تهاجم

بنظرجناب عالی آیا مولفه " مدیریت بحران ناشی از تهاجم "شامل موارد زیر،در زمان تخلیه اضطراری موثر است؟میزان اهمیت آن چقدر است؟

؟؟؟ ارزیابی نقش مدیریت بحران در مسیرهای تخلیه اضطراری جمعیت؟

9 - 1 -تشکیل اتاق کنترل برای مدیریت بحران و کنترل ترافیک

9 - 2 -تعیین مامورین امنیت برای ایجاد ایمنی و کنترل ترافیک در مسیر

9 - 3 -بررسی علائم هشدار دهنده و هدایت کننده در طول مسیر

9 - 4 -برگزاری مانورهای شهری برای آشنایی مردم با راه های خروج اضطراری

9 - 5 -مشخص شدن دقیق مسئولیت ها و مدیران شهری در زمان تخلیه اضطراری شهر

9 - 6 -تامین روشنایی اضطراری راههای خروجی شهر در زمان بحران

9 - 7 -آیا مولفه های مدیریت بحران ناشی از تهاجم در شهر همدان رعایت شده اند؟

10 -امداد ونجات در شرایط اضطراری

؟؟؟ ارزیابی نقش امداد و نجات در مسیرهای تخلیه اضطراری جمعیت ؟

بنظرجناب عالی آیا مولفه " امداد ونجات در شرایط اضطراری "شامل موارد زیر،در زمان تخلیه اضطراری موثر است؟میزان اهمیت آن چقدر است؟

10 - 1 -مامورین امداد و نجات برای ایجاد پایگاه در طول مسیر مشخص شده باشد

10 - 2 -امکانات و تجهیزات برای ایجاد پایگاه در نظر گرفته شود

10 - 3 -بیمارستان ها برای شرایط اضطراری آمادگی لازم را داشته باشند ودستورالعمل اضطراری شرایط تخلیه به بیمارستان ها ابلاغ شود؟

11 -مناطق امن خارج شهر

؟؟؟ موقعیت مناطق امن بیرون شهر کجاهاست ؟

بنظرجناب عالی آیا مولفه " مناطق امن خارج شهر "شامل موارد زیر،در زمان تخلیه اضطراری موثر است؟میزان اهمیت آن چقدر است؟

- 1 - مناطق امن خارج شهر باتوجه به اصول پدافند غیرعامل مشخص شود

11 - 2 -مشخص کردن جمعیت مناطق مختلف شهر برای تخلیه به منطقه امن مشخص

11 - 3 -اطلاع رسانی و آشنا کردن مردم با این مناطق

11 - 4 - آیا مولفه های مناطق امن خارج شهر در شهر همدان رعایت شده اند؟

؟؟؟ خود این مولفه ها مگر معلوم هست که سوال شده ؟

  1. موضوع رساله درحوزه  رشته مدیریت بحران هست نه رشته طراحی/ ارزیابی مسیر تخلیه اضطراری