***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

دکترمحمد غلامی فشارکی

 

https://www.magiran.com/paper/1599787

 

بررسی آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج در کارکنان مجرد پلیس تهران

نویسنده:

انوشیروان کاظم نژاد ، محمد غلامی فشارکی ، ندا گیلانی

چکیده:

مقدمه

آگاهی، نگرش و انتظار به ازدواج ازمکانیسم های کلیدی برای پیش بینی و بررسی رفتار و روند واقعی در ازدواج می باشند. با توجه به اهمیت ازدواج در کشور ایران این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج در کارکنان مجرد پلیس تهران انجام پدیرفته است.

مواد و روش ها

این مطالعه مقطعی بر روی ۳۶۶ نفر از کارکنان مجرد پلیس تهران در سال ۱۳۹۳ انجام پذیرفته است. در این مطالعه افراد با استفاده از نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای، انتخاب و به دو پرسشنامه فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه آگاهی، نگرش و انتظار از ازدواج که روایی و پایایی آن تایید شده بود پاسخ دادند. در این مطالعه داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و با استفاده از آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس با مقایسه چندگانه توکی و همبستگی پیرسون تحلیل گردیدند.

یافته ها

این مطالعه شامل ۳۶۶ نفر؛ ۱۷۲ نفر (۴۷درصد) زن و ۱۹۴ نفر (۵۳ درصد) مرد ۱۶۲ نفر (۴۴ درصد) کارکنان صفی و ۲۰۴ نفر (۵۶ درصد) ستادی با میانگین سنی ۲۶ سال و میانگین سابقه کاری پنج سال بود. از بین متغیرهای موجود در مطالعه نوع فعالیت، میزان تحصیلات، درجه نظامی، نوع استخدامی، میزان درآمد ماهیانه، سن و سابقه کار بر انتظار از ازدواج همچنین درجه نظامی، میزان درآمد و سن ایده آل ازدواج بر نگرش ازدواج و نهایتا درجه نظامی، میزان درآمد و سن ایده آل برای ازدواج بر آگاهی از ازدواج تاثیر گذار بودند.

نتیجه گیری

با توجه به آگاهی و نگرش نسبتا پایین کارکنان مجرد پلیس، لازم است رویکردهایی کاربردی جهت افزایش این دو حیطه و بهبود وضعیت معیشتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژگان:

آگاهی ، نگرش ، انتظار ، ازدواج ، مجرد ، پلیس

زبان:

فارسی

انتشار در:

فصلنامه طب انتظامی، سال پنجم شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۵)

صفحات:

۱۹۷ -۲۰۴

 

 

The Study of Knowledge, Attitude and Marriage Expectation in Tehran Police Single Staff

Author(s):

Anoshiravan Kazemnejad , Mohammad Gholami Fesharaki , Neda Gilani

Abstract:

Background

Knowledge, attitude and marriage expectation are keys mechanisms in anticipating real behavior in marriage. According to the importance of marriage in Iran country this study was done with aim of study of knowledge, attitude and marriage expectation in single Tehran's Police Personal

Materials And Methods

This cross sectional study was done on 366 Tehranian single police personal in year 2014. In this study subjects selected using two-stage cluster sampling and responded to the demographical questioner and knowledge, attitude and marriage expectation questioner that validity and reliability were confirmed. In this study data were analyzed suing SPSS version 20 software and reported by independent t-test, analysis of variance with Tukey`s multiple comparison and Pearson correlation.

Results

This study consist of 366 person (172 (47%) female and 194 (53%) male -162 (44%) Line personal and 204(56%) staff personal) with mean age and work experience 26 and 5 year respectively.Among study variable job type, education, military grade, employment status, monthly income, age, year of services relationship with marriage’s expectation and military grade, income, age, ideal child size showed significant relationship with marriage’s attitude. Finally military grade, income and ideal child size showed relationship with knowledge.

Conclusion

Given the low knowledge and attitude rather marriage expectation, using practical approaches to increase these two areas and improving living condition were be suggested.

Keywords:

knowledge attitude expectation marriage single police

Language:

Persian

Published:

Journal of Police Medicine, Volume:5 Issue: 3, 2016

Pages:

197 - 204

 

 

فصلنامه طب انتظامی

Journal of Police Medicine

فصلنامه پزشکی

آخرین شماره  |   آرشیو

ISSN: 2228-6241 eISSN: 3483-2383

صاحب امتیاز:

مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا

مدیر مسئول:

محمدرضا حسینی آباجلو

سردبیر:

دکتر هادی شیرزاد

https://www.magiran.com/paper/1599787