***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

منتشر شده در  پایگاه خبری تحلیلی 598 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

نشانی منبع خبر :

598.ir/0024Fw

کد خبر: ۴۹۳۰۲۰

زمان انتشار: ۱۶:۲۰     ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صفحه نخست  سیاسی

پ

یادداشت؛

علف های هرز سیاسی ، آفت جامعه ایرانی

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

*در این یادداشت تعریف علف هرز سیاسی ، خسارات و زیانهای وارده آنان در پنج دهه گذشته بر جامعه و کشور تبیین شده و در انتها روش های مبارزه با علف های هرز سیاسی بیان شده است .

پایگاه 598:  سخن اول تعریف : علف هرز گیاهی است که ناخواسته در زمین‌های کشاورزی رشد می‌کند و با رقابت با گیاه اصلی به کمیت و کیفیت آن آسیب می‌زند. ( پایگاه اطلاع رسانی نارگیل )

تعریف : علف هرز سیاسی ، گروهکهای سیاسی است که درجامعه رشد می‌کند و با رقابت با نهادهای اجتماعی به کمیت و کیفیت رشد جامعه در سیر تعالی آن آسیب می‌زند. مصادیق آنرا در پنج دهه گذشته با نامهای حزب رستاخیز ملی ، جبهه ملی ، پیکار ، کومله ؛ دمکرات ؛ سازمان منافقین ، سازمان مجاهدین انقلاب ، نیروهای پیرو خط امام ، جبهه مشارکت ، کار گزاران ؛ جبهه دوم خرداد ، اصلاح طلب ، اعتدال گرا و.... شاهد بوده ایم .

سخن دوم خسارات : علف های هرز یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده محصولات کشاورزی  به شمار می‌روند به طوری که این گیاهان میلیونها تومان در سال به کشاورزان خسارت وارد می کنند. خسارت علفهای هرز به محصولات زراعی می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر باشد و اگر این گیاهان بدرستی کنترل یا مدیریت نشوند زیان آنها به تولیدات کشاورزی می تواند بیش از خسارت آفات و بیماریها باشد. ( پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی )

علف های هرز سیاسی یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده رشد کشور به شمار می‌روند به طوری که این زالوها ملیاردها تومان در سال به جامعه خسارت وارد می کنند. خسارت علفهای هرز سیاسی به تناسب اینکه در مصدر امور کشور و یا درحاشیه باشند ، متغیر باشد و اگر این گروهکهای سیاسی بدرستی کنترل یا مدیریت نشوند زیان آنها به توان کشورمی تواند بیش از خسارت آفات کشاورزی و بیماریهای طبیعی و حتی سیل و زلزله باشد. عملکرد انان درمجلس ششم ، دولت اصلاحات ،...، دولت تدبیر و امید ، اثار خسارت بار انان هنوز مشهود می باشد .

سخن سوم زیانهای علفهای هرز : ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز وارد ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، آب و ﮔﺎز - ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب - اﺷﻐﺎل زﻣﯿﻦ - اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻔــﻬﺎی. ﻫﺮز وﻣﯿﺰﺑﺎن (ﮔﯿﺎه اﺻﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ)  آلوده کردن محصول و ایجاد تغییرات ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ در آن - اﯾﺠــﺎد. ﻣﺰاﺣﻤﺖ درﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت - اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ در ﻣﺤﺼــﻮل - ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﺷـﺪن ﻋﻠﻔـﻬﺎی ﻫـﺮز ﺑـﺮای. ﺣﺸﺮات، ﻗﺎرﭼﻬﺎ،وﯾﺮوﺳﻬﺎ و ﻏﯿﺮه - اﯾﺠﺎد آﻟﺮژی در اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧــﺎت - اﯾﺠـﺎد اﺳـﺘﻬﻼک ﺑـﺮای ادوات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺎورزی -ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪن ﺑﺬور و اﯾﺠﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮﺟــﺎری - ﭘﻮﺳـﯿﺪه ﺷـﺪن ﺑـﺬور در اﻧﺒﺎرﻫـﺎ -. ایجاد مخفیگاه مناسب برای جوندگانی چون موش - کاهش محصول و ایجاد تغییرات کیفی در آن – ایجاد حریق و... ( پایگاه اطلاع رسانی باغبانی )

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮز سیاسی تاکنون به کشور وارد ساخته اند، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ سرمایه های بیت المال وزمان و نیرو و توان انها و نیز به انحراف کشاندن سازمانها و بخشی از مردم از مسیر تعالی بخش به سمت اهداف غربیها ، تخریب روحیه خود باوری و اعتماد ملی ، بی توجهی به توانایی های داخلی و اتکا به سیاستهای نظام سلطه با عنوان زیبا و فریبنده جامعه جهانی ، حقوق های نجومی ، تاراج سکه و ارز کشور ، سومدیریت ، ایجاد بدبینی در باورهای ملی ، گرانی ، تورم ، زندگی اشرافی ، ترویج روحیه رفاه زدگی ، تخریب فرهنگ بومی و همسویی با تهاجم فرهنگ غربی ، و دهها زیان اشکار ونهان دیگر .

 

سخن چهارم ؛ روش های مبارزه با علف های هرز عبارتند از :۱- روش مکانیکی ۲ – روش زراعی ۳ – روش بیولوژیکی ۴ – روش شیمیایی ( پایگاه اطلاع رسانی انجیر ) ، در مبارزه مکانیکی با علف های هرز ؛ سوزاندن علفهای هرز ، چیدن و وجین کردن از روشهای مهم مبارزه مکانیکی با علف های هرز است. وجین علفهای هرز با ریشه کن کردن آنها همراه است ولی چیدن علفهای هرز با حذف بخشی از قسمت هوایی گیاه ( برگ و ساقه ) انجام می‌شود.

روش های مبارزه با علف های هرز سیاسی عبارتند از :۱-  روش مکانیکی  با استفاده از غلطک و تسطیح آنان . ۲ – روش زراعی و ریشه کنی ۳ – روش بیولوژیکی  با تغییر در ژن آنها  ۴ – روش شیمی درمانی آنان . در مبارزه مکانیکی با علف های هرزسیاسی ؛ سوزاندن علفهای هرز و چیدن از بیخ  از روشهای مهم مبارزه مکانیکی با علف های هرزسیاسی خواهد بود . وجین علفهای هرز با ریشه کن کردن آنها از صحنه سیاسی جامعه با بصیرت افزایی مردم بایستی همراه باشد ، و چیدن علفهای هرز سیاسی با حذف آقازاده های رانت خوارمفت خور و مدیران پرخرج و کم خاصیت منصوب آنان بایستی انجام ‌شود.

سخن پایانی :

شواهد تاریخی مبین انست که علف های هرز سیاسی وبخصوص نفوذ جریانی وشبکه های رسانه های زنجیری آنان با حمایت دشمنان خارجی وتغییر سبک زندگی و ذائقه ایرانی ، همواره  آفت کشور و جامعه ایرانی بوده اند و بسیاری از مشکلات کشور ناشی از تفکر و رفتار آنان بوده است و نبایستی نسبت به آنان بی تفاوت باشیم ، زیرا مانند علف هرز؛ رشد کرده و مانع باروری میوه های انقلاب اسلامی و کشورمان خواهند بود  .

با آرمان مقدسی که انقلاب اسلامی دارد ، هرگامی که انقلاب را به اهدافش نزدیک کند ،  بسیار اثر گذار بوده و ماجور بوده و بعکس هر فرد یا جریانی که درقبال انقلاب و نظام و تهدیدات دشمن ساکت بوده و یا همسو با اهداف دشمن باشد ، مانع زمینه سازی ظهور مهدوی بوده و مورد عقاب الهی است .

و اکنون که در پیچ تاریخی انقلاب از گردنه مشکلات بوجود آمده توسط علف های هرز انقلاب قرار داریم ، همه موظف به تکالیف دینی و مسولیت اجتماعی خود ؛ بایستی در جهت تحقق اهداف انقلاب ؛ دردفع علفهای هرز سیاسی کوشا بوده و در گام دوم انقلاب اسلامی در کمک به ایجاد تمدن نوین اسلامی مشارکت داشته و زمینه ساز ظهور مهدوی (عج) باشیم.

 

https://www.598.ir/fa/news/493020/%D8%B9%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C