***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

کتب ، مقالات ، یادداشتها ، سخنرانی ها و......

 

ملاحظات راهبردی پایداری شهری در طرح جامع شهرها - کتاب 

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/05/09/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7

 

************************************

کتاب برنامه‌ریزی و مدیریت شهر پایدار در برابر تهدیدات تروریستی

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/08/20/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

 

************************************

کتاب معیارهای پایش مناطق آسیب پذیر کلانشهرها

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/04/25/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7

 

************************************

مبانی طراحی فضای سبز پایدار - کتاب

https://javadfesharaki.blog.ir/1398/07/13/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

************************************

شهرسازی و معماری از منظر قران کریم (امورمهندسی در آیات قرآن)

https://javadfesharaki.blog.ir/1398/06/03/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

************************************

کتاب الزامات پدافند غیرعامل در توسعه مجدد پهنه‌های ناکارآمد و ناسازگار شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/10/15/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

************************************

کتاب شهرسازی و معماری اسلامی در آیینه قوانین و مقررات

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/09/16/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%D9%87%20%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA

************************************

کتاب : نظام مدیریت فرهنگی در شهر اسلامی – ایرانی ( برپایه مبانی نظری و فرایند فکری سازنده شهر اسلامی )

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/08/24/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%E2%80%93%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

************************************

کتاب : اصول مهندسی پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای تأسیسات آبرسانی شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/03/22/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

 ************************************  

کتاب : طراحی فضاهای باز ومحوطه های شهری ازمنظر امنیتی

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/10/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C

************************************

کتاب : طراحی شهری از منظر دفاع غیر عامل

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/10/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

 ************************************  

کتاب : مبانی برنامه‌ریزی و طراحی شهر امن از منظر پدافند غیرعامل

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/09/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

************************************

کتاب :طراحی پالایشگاه‌های ایمن با رویکرد پدافند غیرعامل

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/09/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84 

************************************  

کتاب : مدیریت شهری و مدیریت بحران

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/01/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86

************************************

کتاب : "طراحی ایستگاههای راه آهن" 

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/01/22/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%87%D9%86

************************************

کتاب : طرح فاضلاب شهری با رویکرد پدافند غیر عامل 

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/01/19/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

 ************************************  

کتاب : طراحی محله امن وپایدار

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/01/19/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

 

************************************

مقاله : سیاستهای کلی نظام در خصوص معماری و شهرسازی اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/07/05/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C 

 

************************************  

امنیت دفاعی شهر و پایداری شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/06/12/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

************************************

مقاله : تحول در نظام مدیریت بحران شهر تهران

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/05/22/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

************************************

مقاله : ارزیابی آسیب پذیری های کالبدی کلان شهرها در برابر تهدیدات تروریستی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) 

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/02/23/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87

 ************************************  

مقاله :نقش مهندسین و سازمان های نظام مهندسی در مدیریت بحران ها

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/01/20/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C

************************************

مقاله : ملاحظات پدافند غیرعامل در برنامه ریزی و مدیریت شهری در برابر تهدیدات تروریستی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)  

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/05/30/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

************************************  

شناسایی نقش و ظرفیت سامانه مترو در تخلیه اضطراری شهر تهران و ارائه راهکارهای مدیریت بحران

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/05/12/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D9%88%20%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86

************************************

مقاله طراحی اردوگاه آموزشی چند منظوره در زمان بحران (مطالعه موردی شهر دماوند) 

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/01/15/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF)

************************************

 مقاله : بررسی تحلیلی فاز توسعه فرودگاه امام خمینی تهران بارویکرد دفاع غیرعامل

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/01/15/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

************************************  

شناسایی نقش و ظرفیت سامانه مترو در تخلیه اضطراری شهر تهران و ارائه راهکارهای مدیریت بحران

https://javadfesharaki.blog.ir/1398/11/07/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D9%88%20%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

************************************

اصول طراحی محله امن و پایدار

https://javadfesharaki.blog.ir/1398/07/22/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87

************************************

ملاحظات دفاع غیرعامل در سکونتگاههای روستایی

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/07/29/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C

 ************************************  

عنوان: پدیده جنگ، تهدید علیه ایمنی شهرها و اقدامات ایمنی در برابر آن

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/07/19/%D9%BE%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%20%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%A2%D9%86

************************************

نقش محله محوری در ارتقا تاب آوری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/07/16/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C 

************************************  

الزامات دفاع غیر عامل و مدیریت جنگ نرم در محیط های شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/07/14/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%20%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A

************************************

تعریف واهداف دفاع غیرعامل در شهرها

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/06/24/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7

************************************

تهدید شناسی در حوزه شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/06/24/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

 ************************************  

مقاله کنفرانس الزامات تامین امنیت زیر ساختهای شهرهای ساحلی

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/06/24/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C

************************************

پدیده جنگ، تهدید علیه ایمنی شهرها و اقدامات ایمنی در برابر آن

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/06/14/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86 

************************************  

عنوان: تعیین معیارهای پایش تاسیسات آبرسانی مناطق شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونه وردی تصفیه خانه آب)

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/05/08/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%B4%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A

************************************

مقاله : نقش دفاع غیر عامل درایمنی شهرها

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/04/03/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%8C

************************************

مقاله : ملاحظات راهبردی پدافند غیر عامل در طرح جامع شهر جهت کاهش آسیب پذیری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/04/03/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C

************************************

مقاله : معماری وشهر سازی ، ظرف و کالبد شکل دهنده زندگی فردی و رفتار اجتماعی

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/03/06/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

************************************

مقاله طراحی معماری پردیس مراکز انتقال نفت

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/31/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA

************************************

مقاله " نقش فضای سبزدرافزایش ایمنی و پایداری محیط "

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/28/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7

 ************************************  

مقاله " نقش فضاهای چندمنظوره زیرزمینی در امنیت و پایداری شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با تاکید بر زیرساخت حمل و نقل "

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/28/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

************************************

مقاله " نقش عنصر دفاع درشهر سازی "

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/28/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A 

************************************  

مقاله " ملاحظات دفاع غیرعامل در طراحی محله امن "

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/27/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D9%86

************************************

مقاله " نقش مطالعات لرزه زمین ساختی در شهرسازی از منظر دفاع غیرعامل "

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/26/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

************************************

مقاله " ضرورت ها و الزامات ایمنی و پایداری در نوسازی و تجدید حیات بافت فرسوده "

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/25/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

 ************************************  

مقاله " سازماندهی فضایی در شهرسازی از منظر پدافند غیرعامل "

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/25/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

************************************

مقاله " سازماندهی فضایی از منظر دفاع غیرعامل "

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/24/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84 

************************************  

مقاله " ضرورتها والزامات دفاع غیر عامل در شهر"

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/22/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1

************************************

مقاله " نقش مطالعات لرزه زمین ساختی در شهر سازی از منظر دفاع غیرعامل"

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/22/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%20%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%20%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

************************************

مقاله " ضرورت بکارگیری پدافند غیر عامل در مدیریت شهرها "

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/22/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7

 ************************************  

مقاله" ارزیابی شاخص های پدافند غیرعامل در منطقه 10 شهر تهران به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر حملات هوایی وموشکی"

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/22/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-10-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-

************************************

مقاله دفاع غیر عامل درشهرسازی ومعماری در آئینه قوانین و مقررات

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/21/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

************************************  

مقاله سازماندهی فضایی در شهرسازی از منظر دفاع غیرعامل

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/21/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

************************************

مقاله " مبانی برنامه ریزی و طراحی بافت های شهری از منظر دفاع غیر عامل"

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/21/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%8A%20%20%D9%88%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%20%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%20%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84

 

************************************

مقاله الگوی جامع مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار در شهرهای بزرگ

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/20/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

 ************************************  

مقاله الزامات دفاع غیر عامل در مدیریت شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/20/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A

************************************

مقاله نقش دفاع غیرعامل و مدیریت بحران در شهر سازی

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/10/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C 

************************************  

مقاله الزامات دفاع غیر عامل و مدیریت جنگ نرم در محیط های شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/10/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AC%D9%86%DA%AF%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

************************************

مقاله : تعیین معیارهای پایش تاسیسات آبرسانی مناطق شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونه وردی تصفیه خانه آب)

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/09/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%20%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C

************************************

مقاله نقش دفاع غیرعامل و مدیریت بحران در شهر سازی

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/08/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

 ************************************  

بررسی تدابیر دفاع غیرعامل در شهر زیرزمینی «اویی» (مطالعه موردی شهر باستانی نوش آباد کاشان)

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/05/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%C2%AB%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%8A%C2%BB%20(%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%86%D9%88%D8%B4%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86)

************************************

مقاله پدیده جنگ، تهدید علیه ایمنی شهرهاو اقدامات ایمنی در برابر آن

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/05/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7 

************************************  

مقاله ملاحظات پدافند غیر عامل در تأسیسات زیربنایی شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/03/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

************************************

مقاله ملاحظات کاهش اسیب پذیری در طرح جامع شهر

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/01/24/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1

************************************

یادداشت : دوره تحول در شهر سازی اسلامی و هویت بخشی به سیمای شهر تهران.

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/06/12/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

 ************************************  

امنیت دفاعی شهر و پایداری شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/06/12/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C

************************************

تدوین پیش نویس : اساسنامه سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران شهر تهران

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/06/07/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 

************************************  

ضرورت تشکیل تیم دوام بسیج برای شرایط بحران

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/06/02/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86

************************************

تعیین سرنوشت مدیران شهری با انتخابات شوراهای شهر و روستا

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/04/02/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7

************************************

شهرسازی و معماری اسلامی در بیانات رهبر انقلاب اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/03/10/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

 ************************************  

فرایند کار صدورمجوز ساخت (پروانه ساختمان ) مسجد

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/02/31/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF

************************************

.هویت اسلامی شهر و رسالت شورای اسلامی شهر

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/02/28/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1 

************************************  

شوراهای اسلامی شهر و روستا ، شهرداری ها و دهیاری ها در تدابیر رهبر انقلاب اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/02/26/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

************************************

قوانین برنامه توسعه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی¬ایران /// در خصوص معماری و شهرسازی اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/02/23/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%C2%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

************************************

وضعیت همسایگی و همسایگان از منظر روایات اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/01/16/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

 ************************************  

حریم و محدوده محل سکونت از منظر برخی آیات و روایات اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/01/13/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

************************************

موقعیت و محل منزل از منظر روایات اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1400/01/12/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C 

************************************  

ترکیب اعضای شورای شهر ، وضرورت بازنگری

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/11/03/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C

************************************

راهبردهای شهر تهران : شهری پاک و آرامش بخش ، برای زیست تعالی بخش

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/09/29/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4

************************************

تخریب فرهنگ عمومی با سیاست غلط شهرداری ها

https://javadfesharaki.blog.ir/1399/02/05/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%BA%D9%84%D8%B7%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7

 ************************************  

«فرهنگ سدید» از کارنامه 5 ساله وزیر سابق راه گزارش می‌دهد

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/08/28/%C2%AB%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF%C2%BB%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%205%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF

************************************

" الزامات معماری و شهرسازی از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/07/05/%22%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%22 

************************************  

«فرهنگ سدید» از فعالیت‌های مشکوک در وزارت راه و شهرسازی گزارش ‌می‌دهد: سرطان بی‌هویتی در حوزه معماری و شهرسازی/ انحراف در معماری شهر‌های ایران برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی/ نظریه‌سازی آخوندی!

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/06/21/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

************************************

۲۰۳۰ به معماری و شهرسازی رسید! / کمپین ملی شهر ایران در تقابل با مردم و حکومت/ جمع آوری اطلاعات افراد به بهانه یکپارچه سازی شهری

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/06/20/2030-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-

************************************

چشم انداز شهرسازی ومعماری جمهوری اسلامی ایران در افق پنجاه ساله

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/05/28/%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

 ************************************  

شهری مطلوب وتعالی بخش ( پاک ، روان ، ارزش گرا و ایمن ) برای زیست ( کار ، سکونت و عبادت و فراغت )

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/05/05/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%20%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%20(%20%D9%BE%D8%A7%DA%A9%20%D8%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%20)%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20(%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%8C%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA%20)

************************************

" آتش به اختیار " ضرورت " معماری وشهرسازی"

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/02/23/%22%D8%A7%D8%AA%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%22%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%22%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%22 

************************************  

کمپین ملی شهری ایران ، تهدید نرم بر عرصه معماری وشهرسازی کشور

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/01/22/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

************************************

برنامه ششم و معماری وشهرسازی اسلامی

https://javadfesharaki.blog.ir/1397/01/08/b6

 ************************************  

 

************************************

 

************************************  

 

************************************

 

************************************

 

 ************************************  

 

************************************

 

************************************  

 

************************************