***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

****.**** کنز الفشا ر کیو ن ************** Fesharkies's Treasure ****.****

***.*** ... گنجینه ... فشارکی ... ها ***.***

########## بنام خدا ##########
#پایگاه جامع اطلاع رسانی در موضوعات زیر #
..... با سلام و تحیت .. و .. خوشامدگویی .....
*** برای یافتن مطالب مورد نظر : داخل "طبقه بندی موضوعی " یا " کلمات کلیدی"شوید. ویا کلمه موردنظر را در"جستجو" درج کنید.***

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
محبوب ترین مطالب

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

http://www.isarpress.ir/?p=12667

دعا برای زمان هجوم غم واندوه و  نگرانی از گناه

دعای موضوعی هنگام غم و اندوه و  نگرانی از گناه دعای 21 صحیفه سجادیه

در این نوشتار ؛ دعای 21 صحیفه سجادیه  بصورت موضوعی با یک روش ابداعی منحصر بفرد جهت تدبر بهتر و سهل تر تدوین شده است . و در انتها متن اصلی ارایه شده است .

دعای 21 صحیفه سجادیه ، دعای امام چهارم حضرت سجاد (ع) است در هنگامی که حادثه‌ای او را اندوهگین و خطاها وی را بی‌تاب می‌کرد ، خوانده اند و جهت شرایط هر عصری خواندن آن بسیار راهگشاست  .

***** 1 *****

﴿1﴾  خدایا!  اللّهُمّ

 • ای بی‌نیاز کننده فرد ناتوان!                  یا کافِی الْفرْدِ الضّعِیفِ ،
 • و ای حافظ بندگان از حادثه ترسناک!      وَ وَاقِیَ الْأَمْرِ الْمخُوفِ ،
 •  خطاها مرا دچار تنهایی کرده؛               أفْردتْنِی الْخطایا
 • پس هم‌نشینی [که وزر و وبال و عذاب خطاها را از من برطرف کند] برایم نیست فلا صاحِب معِی ،
 • و از تحمّل خشمت ناتوان شده‌ام             و ضعُفْتُ عنْ غضبِک
 • و نیرو دهنده‌ای برایم نمی‌باشد               فلا مُؤیِّد لِی ،
 • و بر ترس دیدارت، به وقت مرگ و قیامت، [آن‌هم دیداری نامناسب و هولناک] نزدیکم                                            ...       و أشْرفْتُ على خوْفِ لِقائِک
 • و آرام بخشی برای ترسم وجود ندارد.       فلا مُسکِّن لِروْعتِی

***** 2 *****

 • ﴿2اگر مرا بترسانی، چه کسی در برابر تو امانم می‌دهد؟     و منْ یُؤْمِنُنِی مِنْک و أنْت أخفْتنِی ،
 • و اگر تنهایم بگذاری، چه کسی مرا یاری می‌دهد؟             و منْ یُساعِدُنِی و أنْت أفْردْتنِی ،
 • و اگر ناتوانم سازی، چه کسی مرا توانمند می‌کند؟             و منْ یُقوِّینِی و أنْت أضْعفْتنِی

***** 4 *****

 

﴿3ای خدای من!  یا إِلهِی

 • پرورده را جز پروردگار پناه نمی‌دهد ،            لا یُجِیرُ إِلّا ربٌّ على مرْبُوبٍ ،
 • و شکست‌خورده را جز پیروز امان نمی‌بخشد    و لا یُؤْمِنُ إِلّا غالِبٌ على مغْلُوبٍ ،
 • و خواسته‌شده را جز خواستار کمک نمی‌کند.   و لا یُعِینُ إِلّا طالِبٌ على مطْلُوبٍ .

***** 4 *****

﴿4ای خدای من!  یا إِلهِی .

 • تمام آن وسایل و اسباب به دست ارادۀ توست     و بِیدِک جمِیعُ ذلِک السّببِ ،
 • و گریزگاه و پناهگاه فقط به سوی توست،          و إِلیْک الْمفرُّ و الْمهْربُ ،
 • پس بر محمّد و آلش درود فرست،                   فصلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ،
 • گریزم را پناه ده                                         و أجِرْ هربِی ،.
 • و خواسته‌ام را روا کن.                                  و أنْجِحْ مطْلبِی

***** 5 *****

﴿5   خدایا!  اللّهُمّ

 • اگر روی کریمت را از من بگردانی،             إِنّک إِنْ صرفْت عنِّی وجْهک الْکرِیم
 • یا مرا از احسان بزرگت محروم کنی،           أوْ منعْتنِی فضْلک الْجسِیم
 •  یا روزی‌ات را از من دریغ ورزی،               أوْ حظرْت علیّ رِزْقک
 • یا رشتۀ پیوندت را از من بگسلی،               أوْ قطعْت عنِّی سببک
 • راهی برای دست‌یابی به هیچ یک از آرزوهایم جز تو نیابم؛                                                                                 ....                                                     لمْ أجِدِ السّبِیل إِلى شیْءٍ مِنْ أملِی غیْرک ،
 • و بر آنچه پیش توست، جز به یاری تو دست‌رسی پیدا نکنم؛                                                                                       و لمْ أقْدِرْ ‌ على ما عِنْدک بِمعُونةِ سِواک ،
 • چرا که من بندۀ تو و در قبضۀ اراده توام؛ اختیارم به دست توست.                                                                               فاِنِّی عبْدُک و فِی قبْضتِک ، ناصِیتِی بِیدِک .

***** 6 *****

 • ﴿6با فرمان تو، فرمانی برای من نیست؛                   لا أمْر لِی مع أمْرِک ،
 • حکم تو در تمام شئون زندگی من جاری است            ماضٍ فِیّ حُکْمُک ،
 •  و سرنوشت و تقدیرت دربارۀ من عین عدالت است؛      عدْلٌ فِیّ قضاؤُک ،
 •  مرا نیروی بیرون رفتن از قلمرو سلطنت تو نیست       و لا قُوّة لِی على الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطانِک ،
 • و توانمندی تجاوز از حیطۀ قدرتت برایم وجود ندارد     و لا أسْتطِیعُ مُجاوزة قُدْرتِک ،
 • و امکان جلب دوستی‌ات را ندارم                            و لا أسْتمِیلُ هواک ،
 • و به خشنودی‌ات نمی‌رسم؛                                   و لا أبْلُغُ رِضاک ،
 • و به آنچه نزد توست جز به طاعتت و فضل رحمتت، دست نمی‌یابم.                                                                                                         و لا أنالُ ما عِنْدک إِلّا بِطاعتِک و بِفضْلِ رحْمتِک .

***** 7 *****

﴿7   خدایا!    إِلهِی

 •  صبح و شب کردم درحالی‌که بندۀ خوار بی مقدار توام   أصْبحْتُ و أمْسیْتُ عبْداً داخِراً لک ،
 • برای خود جز با کمک حضرتت بر جلب سودی و دفع زیانی، قدرت ندارم؛                                                             لا أمْلِکُ لِنفْسِی نفْعاً و لا ضرّاً إِلّا بِک ،
 •  به آنچه دربارۀ خود گفتم، گواهی می‌دهم؛                أشْهدُ بِذلِک على نفْسِی ،
 • به ناتوانی نیرویم و کمی تدبیرم، اعتراف می‌کنم؛          و أعْترِفُ بِضعْفِ قُوّتِی و قِلّةِ حِیلتِی ،
 • پس آنچه را به من وعده دادی، وفا کن؛                     فأنْجِزْ لِی ما وعدْتنِی ،
 • و آنچه را که به این بنده‌ات عطا فرموده‌ای، کامل ساز؛                                                                      و تمِّمْ لِی ما آتیْتنِی ،
 • زیرا که من بندۀ بی‌نوا، ذلیل، ناتوان، دردمند، کوچک، بی‌مقدار، تهی‌دست، ترسان و پناهنده به توام.                                                                فإِنِّی عبْدُک الْمِسْکِینُ الْمُسْتکِینُ الضّعِیفُ الضّرِیرُ الْحقِیرُ الْمهِینُ الْفقِیرُ الْخائِفُ الْمُسْتجِیرُ .

***** 8 *****

﴿8    خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست           اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ،

 • و مرا نسبت به یاد خود در آنچه به من عطا کردی، فراموش‌کار مکن؛                                                                             و لا تجْعلْنِی ناسِیاً لِذِکْرِک فِیما أوْلیْتنِی ،
 •  و به احسانت در آنچه به من بخشیده‌ای، غافل و بی‌خبر مساز                                                                                     و لا غافِلًا لِإِحْسانِک فِیما أبْلیْتنِی ،
 • و از اجابت دعایم گرچه تأخیر افتد، ناامید مکن؛                                                                                                        و لا آیِساً مِنْ إِجابتِک لِی و إِنْ أبْطأتْ عنِّی ،
 • در خوشی باشم یا ناخوشی،        فِی سرّاء کُنْتُ أوْ ضرّاء ،
 • در سختی باشم یا رفاه،                                            أوْ شِدّةٍ أوْ رخاءٍ ،
 • در سلامت و تندرستی باشم یا بلا،                              أوْ عافِیةٍ أوْ بلاءٍ ،
 • در تنگدستی و بیچارگی باشم یا نعمت،                        أوْ بُؤْسٍ أوْ نعْماء ،
 • در دارایی باشم یا محنت،                                         أوْ جِدةٍ أوْ لأْواء ،
 • در تهیدستی باشم یا توانگری.                                   أوْ فقْرٍ أوْ غِنًى .

***** 9 *****

﴿9﴾   خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست    اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ،

 • و ثنایم را برای خودت                  و اجْعلْ ثنائِی علیْک ،
 • و ستودنم را دربارۀ حضرتت           و مدْحِی إِیّاک ،
 • و سپاسم را در تمام حالاتم به خاطر وجود مبارکت، قرار ده؛   و حمْدِی لک فِی کُلِّ حالاتِی
 • تا به آنچه از دنیایم عطایم می‌کنی، خوشحال نشوم؛            حتّى لا أفْرح بِما آتیْتنِی مِن الدُّنْیا ،
 • و بر آنچه در دنیا محرومم می‌کنی، اندوهگین نگردم؛           و لا أحْزن على ما منعْتنِی فِیها ،
 • و تقوایت را به قلبم بچسبان؛                                        و أشْعِرْ قلْبِی تقْواک ،
 • و بدنم را در اعمالی که از من می‌پذیری، به کار گیر؛            و اسْتعْمِلْ بدنِی فِیما تقْبلُهُ مِنِّی ،
 • و وجودم را، برای دور ماندن از هر خلافی که به جانب من می‌آید، به طاعت و بندگی‌ات مشغول دار؛                                                                       و اشْغلْ بِطاعتِک نفْسِی عنْ کُلِّ ما یرِدُ علیّ
 • تا ذره‌ای از خشمت را دوست نداشته باشم                        حتّى لا اُحِبّ شیْئاً مِنْ سُخْطِک ،
 • و نسبت به ذرّه‌ای از خشنودی‌ات خشم نورزم.                    و لا أسْخط شیْئاً مِنْ رِضاک .

***** 10 *****

﴿10   خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست               اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ،

 • و دلم را برای دوستی‌ات خالی کن                و فرِّغْ قلْبِی لِمحبّتِک ،
 • و به یاد خود مشغول ساز                           و اشْغلْهُ بِذِکْرِک ،
 • و به بیم و هراس از خود نشاطش ده              و انْعشْهُ بِخوْفِک و بِالْوجلِ مِنْک ،
 • و به شوق و رغبت به سویت نیرومندش کن     و قوِّهِ بِالرّغْبةِ إِلیْک ،
 • و به جانب طاعتت میلش ده                       و أمِلْهُ إِلى طاعتِک ،
 • و در محبوب‌ترین راه‌های به سویت روانش ساز و أجْرِ بِهِ فِی أحبِّ السُّبُلِ إِلیْک ،
 • و در تمام دورۀ زندگی‌ام او را به رغبت داشتن نسبت به آنچه نزد توست، رام گردان.                                 ...                        و ذلِّلْهُ بِالرّغْبةِ فِیما عِنْدک أیّام حیاتِی کُلِّها .

***** 11 *****

 • ﴿11 از دنیا، تقوایت را توشه‌ام       و اجْعلْ تقْواک مِن الدُّنْیا زادِی ،
 • و سفرم را به سوی رحمتت           و إِلى رحْمتِک رِحْلتِی ،
 • و ورودم را در خشنودی‌ات            و فِی مرْضاتِک مدْخلِی ،
 • و جایم را در بهشتت، قرار ده؛        و اجْعلْ فِی جنّتِک مثْوای
 • و مرا قدرتی بخش که همۀ بار خشنودی‌ات را به دوش جان، حمل کنم؛ ،                                                                          و هبْ لِی قُوّةً أحْتمِلُ بِها جمِیع مرْضاتِک ،
 •  گریزم را به سویت و میلم را در آنچه نزد توست، قرار ده؛                                                                                              و اجْعلْ فِرارِی إِلیْک ،و رغْبتِی فِیما عِنْدک ،
 •  و لباس وحشت از بندگان بدت را بر دلم بپوشان                                                              ...                                         و ألْبِسْ قلْبِی الْوحْشة مِنْ شِرارِ خلْقِک ،
 • و انس گرفتن به خودت و عاشقانت و اهل طاعتت را به من ارزانی دار.                                                                               و هبْ لِی الْأُنْس بِک و بِأوْلِیائِک و أهْلِ طاعتِک .

***** 12 *****

﴿12 و به سود هیچ بدکار و کافری بر من رافت و نعمت قرار مده                                                                                                                     و لا تجْعلْ لِفاجِرٍ و لا کافِرٍ علیّ مِنّةً ،

 • و روی نیازم را به سوی آنان مکن؛       و لا لهُ عِنْدِی یداً ،
 • بلکه آرامش دل و انس جان و بی‌نیازی‌ام و انجام گرفتن کارم را برعهدۀ خودت و برگزیدگان از بندگانت قرار ده.                                                                                                                                                   و لا بِی إِلیْهِمْ حاجةً ، بلِ اجْعلْ سُکُون قلْبِی و أُنْس نفْسِی و اسْتِغْنائِی و کِفایتِی بِک و بِخِیارِ خلْقِک .

***** 13 *****

﴿13   خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست   اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ،

 • و مرا همنشین و یار ایشان قرار ده؛                         و اجْعلْنِی لهُمْ قرِیناً ، و اجْعلْنِی لهُمْ نصِیراً ،
 • و به شوق ورزیدن به سویت و به عمل برایت،             و امْنُنْ علیّ بِشوْقٍ إِلیْک ،
 • چنانکه دوست داری و می‌پسندی، بر من منّت گذار؛    و بِالْعملِ لک بِما تُحِبُّ و ترْضى ،
 • همانا تو بر هر کاری توانایی                                   إِنّک على کُلِّ شیْ‌ءٍ قدِیرٌ ،
 • و تحقّق آن همه که گفتم بر تو آسان است                 و ذلِک علیْک یسِیرٌ ..                                               ...                                                 

***********   پیوست : ************

دعای 21 صحیفه سجادیه

( منبع ترجمه از حجت الاسلام شیخ حسین انصاریان ؛ پایگاه اطلاع رسانی عرفان)

*********

 دعای آن حضرت است هنگامی که حادثه‌ای او را اندوهگین و خطاها وی را بی‌تاب می‌کرد

﴿1 اللّهُمّ یا کافِی الْفرْدِ الضّعِیفِ ، و واقِی الْأمْرِ الْمخُوفِ ، أفْردتْنِی الْخطایا فلا صاحِب معِی ، و ضعُفْتُ عنْ غضبِک فلا مُؤیِّد لِی ، و أشْرفْتُ على خوْفِ لِقائِک فلا مُسکِّن لِروْعتِی

(1) خدایا! ای بی‌نیاز کننده فرد ناتوان! و ای حافظ بندگان از حادثه ترسناک! خطاها مرا دچار تنهایی کرده؛ پس هم‌نشینی [که وزر و وبال و عذاب خطاها را از من برطرف کند] برایم نیست و از تحمّل خشمت ناتوان شده‌ام و نیرو دهنده‌ای برایم نمی‌باشد و بر ترس دیدارت، به وقت مرگ و قیامت، [آن‌هم دیداری نامناسب و هولناک] نزدیکم و آرام بخشی برای ترسم وجود ندارد.

﴿2 و منْ یُؤْمِنُنِی مِنْک و أنْت أخفْتنِی ، و منْ یُساعِدُنِی و أنْت أفْردْتنِی ، و منْ یُقوِّینِی و أنْت أضْعفْتنِی

(2) اگر مرا بترسانی، چه کسی در برابر تو امانم می‌دهد؟ و اگر تنهایم بگذاری، چه کسی مرا یاری می‌دهد؟ و اگر ناتوانم سازی، چه کسی مرا توانمند می‌کند؟

﴿3 لا یُجِیرُ ، یا إِلهِی ، إِلّا ربٌّ على مرْبُوبٍ ، و لا یُؤْمِنُ إِلّا غالِبٌ على مغْلُوبٍ ، و لا یُعِینُ إِلّا طالِبٌ على مطْلُوبٍ .

(3) ای خدای من! پرورده را جز پروردگار پناه نمی‌دهد و شکست‌خورده را جز پیروز امان نمی‌بخشد و خواسته‌شده را جز خواستار کمک نمی‌کند.

﴿4 و بِیدِک ، یا إِلهِی . جمِیعُ ذلِک السّببِ ، و إِلیْک الْمفرُّ و الْمهْربُ ، فصلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ، و أجِرْ هربِی ، و أنْجِحْ مطْلبِی .

(4) ای خدای من! تمام آن وسایل و اسباب به دست ارادۀ توست و گریزگاه و پناهگاه فقط به سوی توست، پس بر محمّد و آلش درود فرست، گریزم را پناه ده و خواسته‌ام را روا کن.

﴿5 اللّهُمّ إِنّک إِنْ صرفْت عنِّی وجْهک الْکرِیم أوْ منعْتنِی فضْلک الْجسِیم أوْ حظرْت علیّ رِزْقک أوْ قطعْت عنِّی سببک لمْ أجِدِ السّبِیل إِلى شیْءٍ مِنْ أملِی غیْرک ، و لمْ أقْدِرْ ‌ على ما عِنْدک بِمعُونةِ سِواک ، فاِنِّی عبْدُک و فِی قبْضتِک ، ناصِیتِی بِیدِک .

(5) خدایا! اگر روی کریمت را از من بگردانی، یا مرا از احسان بزرگت محروم کنی، یا روزی‌ات را از من دریغ ورزی، یا رشتۀ پیوندت را از من بگسلی، راهی برای دست‌یابی به هیچ یک از آرزوهایم جز تو نیابم؛ و بر آنچه پیش توست، جز به یاری تو دست‌رسی پیدا نکنم؛ چرا که من بندۀ تو و در قبضۀ اراده توام؛ اختیارم به دست توست.

﴿6 لا أمْر لِی مع أمْرِک ، ماضٍ فِیّ حُکْمُک ، عدْلٌ فِیّ قضاؤُک ، و لا قُوّة لِی على الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطانِک ، و لا أسْتطِیعُ مُجاوزة قُدْرتِک ، و لا أسْتمِیلُ هواک ، و لا أبْلُغُ رِضاک ، و لا أنالُ ما عِنْدک إِلّا بِطاعتِک و بِفضْلِ رحْمتِک .

(6) با فرمان تو، فرمانی برای من نیست؛ حکم تو در تمام شئون زندگی من جاری است و سرنوشت و تقدیرت دربارۀ من عین عدالت است؛ مرا نیروی بیرون رفتن از قلمرو سلطنت تو نیست و توانمندی تجاوز از حیطۀ قدرتت برایم وجود ندارد و امکان جلب دوستی‌ات را ندارم و به خشنودی‌ات نمی‌رسم؛ و به آنچه نزد توست جز به طاعتت و فضل رحمتت، دست نمی‌یابم.

﴿7 إِلهِی أصْبحْتُ و أمْسیْتُ عبْداً داخِراً لک ، لا أمْلِکُ لِنفْسِی نفْعاً و لا ضرّاً إِلّا بِک ، أشْهدُ بِذلِک على نفْسِی ، و أعْترِفُ بِضعْفِ قُوّتِی و قِلّةِ حِیلتِی ، فأنْجِزْ لِی ما وعدْتنِی ، و تمِّمْ لِی ما آتیْتنِی ، فإِنِّی عبْدُک الْمِسْکِینُ الْمُسْتکِینُ الضّعِیفُ الضّرِیرُ الْحقِیرُ الْمهِینُ الْفقِیرُ الْخائِفُ الْمُسْتجِیرُ .

(7) خدایا! صبح و شب کردم درحالی‌که بندۀ خوار و بی‌مقدار توام؛ برای خود جز با کمک حضرتت بر جلب سودی و دفع زیانی، قدرت ندارم؛ به آنچه دربارۀ خود گفتم، گواهی می‌دهم؛ به ناتوانی نیرویم و کمی تدبیرم، اعتراف می‌کنم؛ پس آنچه را به من وعده دادی، وفا کن؛ و آنچه را که به این بنده‌ات عطا فرموده‌ای، کامل ساز؛ زیرا که من بندۀ بی‌نوا، ذلیل، ناتوان، دردمند، کوچک، بی‌مقدار، تهی‌دست، ترسان و پناهنده به توام.

﴿8 اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ، و لا تجْعلْنِی ناسِیاً لِذِکْرِک فِیما أوْلیْتنِی ، و لا غافِلًا لِإِحْسانِک فِیما أبْلیْتنِی ، و لا آیِساً مِنْ إِجابتِک لِی و إِنْ أبْطأتْ عنِّی ، فِی سرّاء کُنْتُ أوْ ضرّاء ، أوْ شِدّةٍ أوْ رخاءٍ ، أوْ عافِیةٍ أوْ بلاءٍ ، أوْ بُؤْسٍ أوْ نعْماء ، أوْ جِدةٍ أوْ لأْواء ، أوْ فقْرٍ أوْ غِنًى .

(8) خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و مرا نسبت به یاد خود در آنچه به من عطا کردی، فراموش‌کار مکن؛ و به احسانت در آنچه به من بخشیده‌ای، غافل و بی‌خبر مساز و از اجابت دعایم گرچه تأخیر افتد، ناامید مکن؛ در خوشی باشم یا ناخوشی، در سختی باشم یا رفاه، در سلامت و تندرستی باشم یا بلا، در تنگدستی و بیچارگی باشم یا نعمت، در دارایی باشم یا محنت، در تهیدستی باشم یا توانگری.

﴿9 اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ، و اجْعلْ ثنائِی علیْک ، و مدْحِی إِیّاک ، و حمْدِی لک فِی کُلِّ حالاتِی حتّى لا أفْرح بِما آتیْتنِی مِن الدُّنْیا ، و لا أحْزن على ما منعْتنِی فِیها ، و أشْعِرْ قلْبِی تقْواک ، و اسْتعْمِلْ بدنِی فِیما تقْبلُهُ مِنِّی ، و اشْغلْ بِطاعتِک نفْسِی عنْ کُلِّ ما یرِدُ علیّ حتّى لا اُحِبّ شیْئاً مِنْ سُخْطِک ، و لا أسْخط شیْئاً مِنْ رِضاک .

(9) خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و ثنایم را برای خودت و ستودنم را دربارۀ حضرتت و سپاسم را در تمام حالاتم به خاطر وجود مبارکت، قرار ده؛ تا به آنچه از دنیایم عطایم می‌کنی، خوشحال نشوم؛ و بر آنچه در دنیا محرومم می‌کنی، اندوهگین نگردم؛ و تقوایت را به قلبم بچسبان؛ و بدنم را در اعمالی که از من می‌پذیری، به کار گیر؛ و وجودم را، برای دور ماندن از هر خلافی که به جانب من می‌آید، به طاعت و بندگی‌ات مشغول دار؛ تا ذره‌ای از خشمت را دوست نداشته باشم و نسبت به ذرّه‌ای از خشنودی‌ات خشم نورزم.

﴿10 اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ، و فرِّغْ قلْبِی لِمحبّتِک ، و اشْغلْهُ بِذِکْرِک ، و انْعشْهُ بِخوْفِک و بِالْوجلِ مِنْک ، و قوِّهِ بِالرّغْبةِ إِلیْک ، و أمِلْهُ إِلى طاعتِک ، و أجْرِ بِهِ فِی أحبِّ السُّبُلِ إِلیْک ، و ذلِّلْهُ بِالرّغْبةِ فِیما عِنْدک أیّام حیاتِی کُلِّها .

(10) خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و دلم را برای دوستی‌ات خالی کن و به یاد خود مشغول ساز و به بیم و هراس از خود نشاطش ده و به شوق و رغبت به سویت نیرومندش کن و به جانب طاعتت میلش ده و در محبوب‌ترین راه‌های به سویت روانش ساز و در تمام دورۀ زندگی‌ام او را به رغبت داشتن نسبت به آنچه نزد توست، رام گردان.

﴿11 و اجْعلْ تقْواک مِن الدُّنْیا زادِی ، و إِلى رحْمتِک رِحْلتِی ، و فِی مرْضاتِک مدْخلِی ، و اجْعلْ فِی جنّتِک مثْوای ، و هبْ لِی قُوّةً أحْتمِلُ بِها جمِیع مرْضاتِک ، و اجْعلْ فِرارِی إِلیْک ، و رغْبتِی فِیما عِنْدک ، و ألْبِسْ قلْبِی الْوحْشة مِنْ شِرارِ خلْقِک ، و هبْ لِی الْأُنْس بِک و بِأوْلِیائِک و أهْلِ طاعتِک .

(11) از دنیا، تقوایت را توشه‌ام و سفرم را به سوی رحمتت و ورودم را در خشنودی‌ات و جایم را در بهشتت، قرار ده؛ و مرا قدرتی بخش که همۀ بار خشنودی‌ات را به دوش جان، حمل کنم؛ گریزم را به سویت و میلم را در آنچه نزد توست، قرار ده؛ و لباس وحشت از بندگان بدت را بر دلم بپوشان و انس گرفتن به خودت و عاشقانت و اهل طاعتت را به من ارزانی دار.

﴿12 و لا تجْعلْ لِفاجِرٍ و لا کافِرٍ علیّ مِنّةً ، و لا لهُ عِنْدِی یداً ، و لا بِی إِلیْهِمْ حاجةً ، بلِ اجْعلْ سُکُون قلْبِی و أُنْس نفْسِی و اسْتِغْنائِی و کِفایتِی بِک و بِخِیارِ خلْقِک .

(12) و به سود هیچ بدکار و کافری بر من رافت و نعمت قرار مده و روی نیازم را به سوی آنان مکن؛ بلکه آرامش دل و انس جان و بی‌نیازی‌ام و انجام گرفتن کارم را برعهدۀ خودت و برگزیدگان از بندگانت قرار ده.

﴿13 اللّهُمّ صلِّ على مُحمّدٍ و آلِهِ ، و اجْعلْنِی لهُمْ قرِیناً ، و اجْعلْنِی لهُمْ نصِیراً ، و امْنُنْ علیّ بِشوْقٍ إِلیْک ، و بِالْعملِ لک بِما تُحِبُّ و ترْضى ، إِنّک على کُلِّ شیْ‌ءٍ قدِیرٌ ، و ذلِک علیْک یسِیرٌ .

(13) خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و مرا همنشین و یار ایشان قرار ده؛ و به شوق ورزیدن به سویت و به عمل برایت، چنانکه دوست داری و می‌پسندی، بر من منّت گذار؛ همانا تو بر هر کاری توانایی و تحقّق آن همه که گفتم بر تو آسان است.

دعای بیست و یک صحیفه سجادیه - دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه - دعای 21 صحیفه سجادیه - دعای ۲۱ صحیفه سجادیه - بیست و یکمین دعای صحیفه سجادیه - شرح صحیفه سجادیه - ترجمه صحیفه سجادیه

 

دیگر یاددشتهای منتشر شده در رسانه های مختلف    ( روی عنوان بزنید صفحه آن باز شده و می توانید متن انرا مطالعه بفرمایید )

ادامه در : 

 https://javadfesharaki.blog.ir/page/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87%202

و ادامه آن در :

https://javadfesharaki.blog.ir/page/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87